Uchwała Nr 16/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 25 lutego 2010 roku

 

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo – finansowego na 2010 rok

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Do czasu uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Uczelni na 2010 rok uchwala się prowizorium planu rzeczowo – finansowego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wszyscy dysponenci środków pieniężnych, w rozumieniu przepisów zarządzenia rektora nr 41/2008
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie „powierzenia pracownikom Uniwersytetu określonych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej oraz w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości, ponoszą koszty proporcjonalnie do uzyskanych przez Uczelnię przychodów, nie więcej jednak niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

§ 3

 

Uchyla się uchwałę nr 2/2010 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia poziomu przychodów i kosztów do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo-finansowego na rok 2010.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 12:58:31

Liczba wyświetleń strony: 5291

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka