Uchwała Nr 31/2010

 

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

z dnia 27 maja 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2009 nr 152 poz. 1223 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2009, wykazujące:

 

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2009 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 190 528 353,95 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. zysk netto
w wysokości 1 350 017,49 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o sumę 2 301 403,91 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2009 do 31.12.2009 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 406 826,94 zł.

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 12:58:52

Liczba wyświetleń strony: 4989

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka