Uchwała Nr 14/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  25 lutego 2010 roku

 

w sprawie zmiany Statutu

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust.2 w związku z art.59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 186 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Uniwersytetu uchwalonym uchwałą Senatu nr 9/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.  zmienionym uchwałą Senatu nr 16/2008 z dnia 27 marca 2008 r. nr 59/2008 z dnia 24 września 2008 roku oraz nr 10/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1)      w § 24 Statutu dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Katedra może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dziesięciu nauczycieli akademickich, z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne równoważne uprawnienia.”,

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 „3. Katedra może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej siedmiu nauczycieli akademickich, z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne równoważne uprawnienie”.

 

2)      w § 39 Statutu dotychczasowy ust.2 pkt 1) w brzmieniu:

„1) zarządzanie mieniem jednostki oraz dysponowanie środkami finansowymi tej jednostki,”

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1) zarządzanie mieniem jednostki oraz dysponowanie środkami finansowymi tej jednostki
w ramach przydzielonych środków,”

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:16:53

Liczba wyświetleń strony: 5280

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka