Uchwała Nr 65/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 25 listopada 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  przez  Uczelnię zabudowanej  nieruchomości  położonej w Kielcach  przy ul. Krakowskiej   

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit. a) z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 3 pkt. 4 lit a) Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Senat wyraża zgodę na nabycie przez Uczelnię od Gminy Kielce nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce jako działka nr 4/104, obr. 0023, o pow. 0,1670 ha, dla której jest urządzona księga wieczysta nr kw KI1L/00068805/4.

2.       Cena sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, po zastosowaniu bonifikaty przez Gminę Kielce wynosi 96 426,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 60/100). 

3.       Senat wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na przedmiotowej nieruchomości do kwoty równej wartości nieruchomości tj. 1 576 764,00 zł (słownie: jeden milion pięćset  siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote).  

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:36:42

Liczba wyświetleń strony: 2455

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka