Uchwała  Nr 30/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 29 kwietnia 2010
roku

 

w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 160 oraz art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz na podstawie § 66 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Traci moc obowiązująca Uchwała Nr 25/2007 roku Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

 

Regulamin Studiów wchodzi w życie od roku akademickiego 2010/2011.

 

§ 4

 

W sprawach indywidualnych decyzji wszczętych wobec studenta przed wejściem w życie niniejszego  regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 5

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:21:53

Liczba wyświetleń strony: 5151

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka