Uchwała Nr 49/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów doktoranckich

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 161 w związku z art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm), oraz na podstawie § 66 ust. 2 pkt. 6 Statutu  Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1

 

W Regulaminie studiów doktoranckich  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 68/2007 Senatu z dnia 25 października 2007 r. z późniejszymi zmianami Uchwała Nr 40/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)        w § 15 uchyla się pkt 4,

2)      w § 15 dodaje się pkt 6a) o treści:

„ rozliczenie się z Biblioteką Główną Uczelni do 30 września każdego roku, potwierdzone przez uprawnioną osobę stosownym wpisem w indeksie,”,

3)        § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

„Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązująca od  1 października 2011 roku.”.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:23:15

Liczba wyświetleń strony: 3671

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka