Uchwała Nr 46/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie zmiany Statutu

 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 186 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W Statucie Uniwersytetu uchwalonym uchwałą Senatu nr 9/2006 z dnia 23 lutego 2006 r.  zmienionym uchwałą Senatu nr 16/2008 z dnia 27 marca 2008 r. nr 59/2008 z dnia 24 września 2008 roku nr 10/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku, nr 14/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1)      W §25  dodaje się ust. 9 , o treści następującej:

 

„9. Zastępcę kierownika katedry powołuje rektor na wniosek kierownika katedry po zasięgnięciu opinii dziekana.”

 

2)      W § 43 ust. 1 Statutu wprowadza się pkt 7), o treści następującej:

 

„7) Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.”

 

3)      Dodaje się § 55a, o treści następującej:

 

„55 a. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji prowadzi i koordynuje różnorodne formy działań w zakresie wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych studiujących w Uniwersytecie, a także w zakresie interwencji kryzysowej dla studentów, którzy potrzebują pomocy oraz konsultacji specjalistów. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji pełni funkcje doradcze dla organów Uniwersytetu oraz jednostek organizacyjnych, a także wspiera nauczycieli akademickich w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności lub z trudnościami w uczeniu się. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez rektora.”

4)      W załączniku Nr 4 do Statutu dodaje  się  pkt. 7, o treści następującej.

„ 7) Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji.”

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:24:14

Liczba wyświetleń strony: 3745

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka