Traci moc na podstawie uchwały nr 50/2016

Uchwała  Nr 23/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

 

            Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. j) Statutu, uchwala się, co następuje:

 

I. Zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich

 

§ 1

 

 1. Jednostki dydaktyczne przygotowują plany obciążeń dydaktycznych zatrudnionych w nich nauczycieli akademickich na podstawie planów studiów w nich realizowanych oraz przyjętych do realizacji zajęć dydaktycznych z innych jednostek.
 2. Zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia dydaktyczne wpisywane są do kart obciążeń, które po zatwierdzeniu przez dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej), przesyłane są do dnia 31 października każdego roku akademickiego do Działu Nauczania.
 3. Indywidualne karty obciążeń wypełnia się również dla tych nauczycieli akademickich, dla których nie zaplanowano zajęć dydaktycznych (m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.). Liczba złożonych kart obciążeń powinna być zgodna z liczbą nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej jednostce.
 4. Zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia realizowane na studiach podyplomowych,
  kursach dokształcających, szkoleniach, ćwiczeniach terenowych i plenerach artystycznych wpisywane są do odrębnych kart obciążeń, które po zatwierdzeniu przez dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej) przesyłane są przed rozpoczęciem zajęć do Działu Nauczania.

 

§ 2

 

 1. Zmiany w obciążeniach dydaktycznych nauczyciela akademickiego powinny być odnotowane
  w aneksie do karty obciążeń pracownika  i składane przez jednostkę organizacyjną do Działu Nauczania w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od wystąpienia zmiany.
 2. Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich
  w danym roku akademickim dokonywane jest na podstawie oświadczeń o wykonaniu zajęć dydaktycznych, które powinny być złożone do kierownika jednostki organizacyjnej niezwłocznie po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany rok akademicki, nie później niż do końca tego roku akademickiego.
 3. Za prawidłowe rozliczenie wykonanych zajęć, w tym za kontrolę merytoryczną odpowiedzialny jest dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej).

 

 

II. Zakres obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

§ 3

 

Do zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich zalicza się:

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych ujętych w planach i programach kształcenia, które są realizowane w formach określonych w § 8-10,
 2.   nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym,
 3. promotorstwo prac dyplomowych,
 4. sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnego planu i programu studiów,
 5. sprawowanie opieki nad kołami naukowymi,
 6. wykonywanie innych zajęć, w szczególności:
  1. przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów oraz udział w egzaminach komisyjnych,
  2. sprawdzanie prac kontrolnych,
  3. recenzowanie prac dyplomowych,
  4. udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
  5. indywidualne konsultacje ze studentami,
  6. pełnienie funkcji opiekuna roku,
  7. kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
 7. czynności związane z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego,
 8. pełnienie funkcji koordynatora ECTS,

9) prowadzenie innych zajęć dydaktycznych, których realizacja wynika z umów zawartych przez uczelnię.

 

III. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

§ 4

 

Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum dydaktycznym wynosi rocznie:

 1. 210 godzin dla profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i wizytującego,
 2. 240 godzin dla adiunkta i asystenta,
 3. 300 godzin dla docenta,
 4. 360 godzin dla starszego wykładowcy, wykładowcy oraz równorzędnych,
 5. 540 godzin dla lektora i instruktora oraz równorzędnych.

 

IV. Zakres i warunki obniżania obowiązkowego pensum dydaktycznego

 

§ 5

 

Obowiązkowe pensum dydaktyczne może zostać obniżone nie więcej niż o 60 godzin dla nauczycieli akademickich, którym powierzono wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

 

V. Zasady obliczania pensum dydaktycznego

 

§ 6

 

 1. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego
  z powodu:
  1. zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,
  2. przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy,
  3. odbywania służby wojskowej,
  4. urlopu macierzyńskiego,
  5. urlopu naukowego,
  6. ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego,

zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla
danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres,
w którym prowadzone są w Uczelni zajęcia dydaktyczne.

 1. Decyzję w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w przypadkach opisanych
  w ust. 1 podejmuje dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej).
 2. W ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia w roku akademickim zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w § 4 z uwzględnieniem regulacji § 5 i 6 ust. 1.
 3. W ramach obowiązkowego pensum dydaktycznego rozliczane są godziny dydaktyczne realizowane na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i jednolitych magisterskich w formach określonych w § 8-10  z wyjątkiem ćwiczeń terenowych, obozów, objazdów naukowych, plenerów artystycznych oraz praktyk na kierunkach medycznych.
 4. W przypadku, w którym studia organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może zastosować inne zasady niż określone w ust. 4, jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy,
  o ile nie wykraczają one poza uregulowania prawne wynikające z przepisów określających  zadania
  i cele kształcenia na studiach.
 5. W przypadku, gdy liczba godzin dydaktycznych, o których mowa w ust. 4, nie wypełnia obowiązkowego pensum, wliczane do pensum mogą być następujące godziny dydaktyczne:
  1. seminarium doktorskie na kierunkach posiadających prawo do doktoryzowania, prowadzone poza studiami trzeciego stopnia,
  2. zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych,
  3. hospitacja praktyk śródrocznych, prowadzonych w specjalizacji nauczycielskiej.
 6. Sposób uzupełnienia niedoboru pensum proponuje dyrektor instytutu w uzgodnieniu z dziekanem wydziału lub kierownik jednostki międzywydziałowej, a akceptuje prorektor ds. dydaktycznych
  i studenckich. Uzgodnienia w tym zakresie winny być dokonane do 31 października.
 7. Brak w wyżej wymienionym terminie akceptacji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich oznacza niemożliwość zaliczenia wymienionych w ust. 6 godzin dydaktycznych do pensum.

 

§ 7

 

 1. Jedną godzinę dydaktyczną stanowi 45 minut zajęć dydaktycznych ujętych w planach studiów
  z wyjątkami:
  1. jedna godzina zajęć seminaryjnych w grupie liczącej 6-9 studentów stanowi 0,8 godziny dydaktycznej,
  2. jedna godzina zajęć prowadzonych w języku obcym (z wyjątkiem zajęć na kierunku filologia, pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
   z nauczaniem języków obcych oraz lektoratów z języków obcych) stanowi 1,5 godziny dydaktycznej,
 1. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, o których mowa w § 10 zalicza się  z tego tytułu, jako zrealizowane, następujące liczby godzin dydaktycznych:
  1. do 1/3 liczby godzin realizowanych w formie projektu własnego lub pakietu edukacyjnego
   w grupie wykładowej specjalizacyjnej, ćwiczeniowej lub konwersatoryjnej,
  2. do 1/6 liczby godzin realizowanych w formie projektu własnego lub pakietu edukacyjnego
   w grupie laboratoryjnej,
  3. do 1/3 liczby godzin realizowanych w formie kształcenia zdalnego z użyciem środków elektronicznych.

Decyzję o liczbie godzin podejmuje dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

 1. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, których rzeczywisty czas trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:

 

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Seminarium doktorskie na studiach doktoranckich

15 godzin/rok za jednego doktoranta do 45 godzin/rok za jedną grupę seminaryjną

Seminarium doktorskie na kierunkach posiadających prawo do doktoryzowania, prowadzone poza studiami doktoranckimi

15 godzin/rok za jednego doktoranta do 45 godzin/rok

Ćwiczenia terenowe, obozy, objazdy naukowe, zawody sportowe

do 8 godzin/dobę

Hospitacja całości praktyk śródrocznych, prowadzonych
w specjalizacji nauczycielskiej jednej grupy studenckiej

½ łącznej liczby godzin praktyki śródrocznej jednej grupy studenckiej

4. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia w ramach projektu finansowanego,
      współfinansowanego ze środków innych niż z budżetu państwa, których rzeczywisty czas
     trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące
     liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:

 

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Promotorstwo jednej pracy dyplomowej

2 godziny

Recenzowanie jednej pracy dyplomowej

1 godzina

Przewodniczenie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy z jedną osobą

½ godziny

Udział w pracach komisji przeprowadzającej egzamin praktyczny dyplomowy z jedną osobą

½ godziny

 

5. Szczegółowe zasady zaliczania i wypłaty w odniesieniu do danego projektu określa rektor
     w zarządzeniu.

VI. Liczebność grup studenckich

 

§ 8

 

Ustala się następujące formy zajęć zorganizowanych i liczebność grup studenckich
z wyłączeniem ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 

Symbol grupy

Nazwa grupy

Forma zajęć

Liczba studentów w grupie

W

wykładowa

wykłady inne niż wymienione poniżej

wykład jest prowadzony zgodnie z planem studiów dla studentów danego kierunku studiów, w miarę możliwości należy łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla całego wydziału lub kilku kierunków

WS

wykładowa specjalnościowa

wykład specjalnościowy, wykład monograficzny, wykład w grupie przedmiotów obieralnych
i fakultatywnych

 

minimum 18

C

ćwiczeniowa

ćwiczenia audytoryjne

25-30

K

konwersatoryjna

konwersatorium, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia metodyczne, warsztaty, lektoraty języków obcych, ćwiczenia ogólnorozwojowe
z wychowania fizycznego

 

18-24

L

 

laboratoryjna

 

ćwiczenia laboratoryjne,  ćwiczenia terenowe, pracownia dyplomowa, pracownia specjalistyczna, ćwiczenia nauki i doskonalenia pływania

 

10-14

S

 

 

seminaryjna

proseminarium, seminarium wynikające z planu studiów

10-14

SD

seminarium doktorskie

1-3

P

ćwiczeń praktycznych

ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia artystyczne,

ćwiczenia metodyczne w szkole, ćwiczenia rehabilitacji ruchowej

 

8-12

 

PZ

ćwiczeń praktycznych
w placówkach ochrony zdrowia

zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

 

6-8

 

§ 9

 

Ustala się następującą liczebność grup studenckich na zajęciach zorganizowanych z ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 

Przedmiot

Liczba studentów w grupie

Fortepian/Organy

1

Drugi instrument

1

Dyrygowanie na studiach pierwszego stopnia

3

Dyrygowanie na studiach drugiego stopnia

2

Czytanie partytur z nauką akompaniamentu

2

Akompaniament liturgiczny z metodyką

2

Nauka akompaniamentu z czytaniem a’vista

2

Improwizacja fortepianowa/organowa

2

Emisja głosu z dykcją

2

Interpretacja piosenki z metodyką nauczania

2

Instrumentacja

5-6

Propedeutyka kompozycji

5-6

Instrumenty szkolne

5-6

Harmonia

8-10

Kształcenie słuchu

8-10

Zajęcia muzyczno-ruchowe z metodyką

10-12

Seminarium dyplomowe

10-14

Zasady muzyki

12-15

Analiza dzieła muzycznego

12-15

Praktyki pedagogiczne w przedszkolu i w szkole

12-15

Metodyka nauczania muzyki w szkole

12-15

Przedmioty fakultatywne

zbiorowo, od 5 osób

Zespoły wokalne

zbiorowo

Chór

zbiorowo

 

§ 10

 

Ustala się następujące formy zajęć, które mogą być realizowane częściowo bezwa nauczycieli akademickich bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

 

Forma zajęć

Symbol

Projekt własny (projekt, referat, udział w pracach badawczych)

PW

Pakiet edukacyjny

PE

Kształcenie zdalne z użyciem mediów elektronicznych

KZ

Samokształcenie na kierunkach medycznych

SK

Praca dyplomowa

PD

 

§ 11

 

 1. Podziału na grupy studenckie na każdym roku studiów dokonuje kierownik jednostki prowadzącej dany kierunek studiów z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Podziału na grupy studenckie z przedmiotów nadzorowanych i realizowanych przez jednostki międzywydziałowe dokonuje kierownik jednostki międzywydziałowej prowadzącej dane zajęcia dydaktyczne.
 3. Podziału na grupy studenckie na zajęciach dydaktycznych prowadzonych dla studentów różnych kierunków na danym wydziale dokonuje dziekan.
 4. Jeżeli szczególny charakter zajęć lub liczba studentów na danym roku studiów, wydziale, kierunku, specjalności nie pozwala na dokonanie podziału na grupy studenckie w liczbie określonej w § 8 lub 9 dziekan, na wniosek kierownika jednostki prowadzącej dany kierunek studiów może ustalić inną liczebność grup studenckich na dany rok akademicki, mając na uwadze uwarunkowania merytoryczne i finansowe.
 5. Kierownicy jednostek prowadzących dany kierunek studiów obowiązani są dokonywać korekty liczby grup, jeżeli liczba studentów ulega zmianie w czasie trwania roku akademickiego.

 

§ 12

 

 1. W szczególnych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania na studiach I, II, III stopnia oraz jednolitych magisterskich, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekroczyć:
  1. ¼ obowiązującego pensum pracownika naukowo-dydaktycznego,
  2. ½ obowiązującego pensum pracownika dydaktycznego.
 2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II, III stopnia oraz jednolitych magisterskich w łącznym wymiarze nie większym niż dwukrotność obowiązującego go pensum dydaktycznego.
 3. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum oraz terminy wypłat wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych z tytułu realizowanych zajęć dydaktycznych określa rektor odrębnymi zarządzeniami.

 

§ 13

 

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych powinni tak organizować proces dydaktyczny, aby koszty jego realizacji (rozliczenie roku akademickiego) nie powodowały przekroczenia przychodów danej jednostki.

§ 14

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 142/2012 Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich.

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 08:55:42
Data aktualizacji:2016-08-31 10:28:54

Liczba wyświetleń strony: 2900

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka