Uchwała Nr 37/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 maja 2013 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się od roku akademickiego 2013/2014 kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie militarystyka historyczna.
  2. Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów militarystyka historyczna na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr  37/2013

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

MILITARYSTYKA HISTORYCZNA

STUDIA PIERWSZEWGO STOPNIA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

 

Kierunek studiów Militarystyka historyczna o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.

 

Objaśnienie oznaczeń:

MH (przed podkreślnikiem) — kierunkowe efekty kształcenia 

1A - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

Po podkreślniku:

W — kategoria wiedzy

U —  kategoria umiejętności

K —  kategoria kompetencji społecznych

H1A — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia

 

 

 

Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów

Militarystyka historyczna

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Militarystyka historyczna  absolwent

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych

 

WIEDZA

 

MH1A_W01

Posiada podstawową wiedzę z zakresu specyfiki przedmiotowej i metodologicznej historii wojskowości, jako dziedziny nauki oraz warsztatu naukowego historyka wojskowości z możliwością zastosowania wiedzy w zakresie technologii informacyjnej

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W03

MH1A_W02

 

Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę z zakresu podjętej specjalności, niezbędną do posługiwania się odpowiednią terminologią w jej zakresie

 

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W03

MH1A_W03

 

Zna różne odmiany przekazu historycznego oraz formy kultury historycznej

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W03

MH1A_W04

 

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii wojskowej i politycznej oraz dostrzega powiązania interdyscyplinarne nauk historycznych

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W05

MH1A_W05

 

Posiada wiedzę ogólną w zakresie regionalnych badań historii wojskowości; dostrzega ich znaczenie w poznaniu historii danego regionu i badań ogólno-historycznych

H1A_W01

H1A_W02

H1A_W05

MH1A_W06

 

Wykazuje znajomość fachowej terminologii z zakresu nauk historycznych, humanistycznych i społecznych

H1A_W02

MH1A_W07

 

Ma świadomość następstwa procesów historycznych w czasie

H1A_W03

H1A_W07

MH1A_W08

 

Posiada wiedzę na temat różnych kierunków badań historycznych, takich jak historia wojskowa, techniki wojskowej, polityczna, gospodarcza, społeczna, kultury, itp.

H1A_W04

MH1A_W09

 

Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii i współczesności polskich sił zbrojnych  

H1A_W04

 

MH1A_W10

 

Posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień historii powszechnej, w zakresie pięciu głównych epok historycznych, w ujęciu chronologicznym i tematycznym

H1A_W04

MH1A_W11

 

Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy oraz zdaje sobie sprawę z powiązań historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami politycznymi, militarnymi i społeczno-ekonomicznymi

H1A_W04

H1A_W05

MH1A_W12

 

Ma zaawansowaną wiedzę o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, uwarunkowanych zróżnicowaniem narodowym i kulturowym

H1A_W05

H1A_W06

MH1A_W13

 

Rozumie, że badania i dyskusja historyczna jest procesem stałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów

H1A_W06

MH1A_W14

 

Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych w poznaniu danej epoki historycznej

H1A_W07

MH1A_W15

 

Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej

H1A_W07

MH1A_W16

 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony własności intelektualnej

H1A_W08

MH1A_W17

 

Ma uporządkowaną wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania instytucji związanych ze sferą działalności studiowanej specjalności

H1A_W08

MH1A_W18

 

Rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym oraz współczesnym występujące w źródłach

H1A_W09

MH1A_W19

 

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą militarnego dziedzictwa kulturowego.

H1A_W10

MH1A_W20

 

Zdaje sobie sprawę z wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Polski i regionu świętokrzyskiego

H1A_W10

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

MH1A_U01

 

Wyszukuje, analizuje, selekcjonuje, integruje informacje z zakresu nauk humanistycznych i pokrewnych, korzystając z bibliografii oraz baz danych archiwalnych i bibliotecznych

H1A_U01

MH1A_U02

Umiejętnie korzysta z technologii informacyjnej, multimediów i zasobu internetu, poprawnie ocenia informacje tam zawarte

H1A_U01

MH1A_U03

 

Trafnie dobiera metody i narzędzia badawcze oraz opracowuje i prezentuje wyniki kwerendy archiwalnej i bibliotecznej

H1A_U02

MH1A_U04

 

Samodzielnie zdobywa wiedzę, utrwala i posługuje się wiedzą w sposób uporządkowany i systematyczny przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

H1A_U03

MH1A_U05

 

W stopniu podstawowym posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi w zakresie nauk humanistycznych

H1A_U04

MH1A_U06

 

Potrafi zdefiniować i zastosować podstawowe terminy z zakresu nauk historycznych i pokrewnych.  Posiada umiejętność posługiwania się nimi w pracy nad wybranymi tematami oraz w popularyzacji nauk historycznych

H1A_U04

MH1A_U07

 

Umiejętnie rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje źródła historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne wytwory kulturowe przydatne w pracy i warsztacie naukowym historyka. Streszcza, zapisuje i rejestruje otrzymane tą drogą informacje

H1A_U05

MH1A_U08

 

Wykorzystując zdobyte w toku studiów kompetencje, formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień militarnych, społecznych, politycznych itp., w sposób krytyczny i obiektywny

H1A_U06

MH1A_U09

 

Dysponuje umiejętnością porozumiewania się ze specjalistami z zakresu nauki historycznej i pokrewnych dyscyplin naukowych

H1A_U07

MH1A_U10

 

Umie tłumaczyć fragmenty monografii, artykuły naukowe oraz źródła historyczne z języka obcego na język polski

H1A_U07

MH1A_U11

 

Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu wojskowości i historii zarówno w języku polskim, jak i angielskim lub innym nowożytnym

H1A_U07

MH1A_U12

 

Potrafi opracować prace pisemne dotyczące historii wojskowości w języku polskim i języku obcym

H1A_U08

MH1A_U13

 

Posiada umiejętność redagowania i opatrywania przypisami przygotowanych przez siebie tekstów w oparciu o różne źródła, w tym obcojęzyczne

H1A_U08

MH1A_U14

 

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz w obcym języku nowożytnym, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu militarystyki historycznej. Czyni to w oparciu o różnorodne opracowania teoretyczne oraz źródła

H1A_U09

MH1A_U15

 

Ma umiejętności językowe (obcy język nowożytny), zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

H1A_U10

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

MH1A_K01

 

Rozumie i wdraża w życie pojęcie kształcenia ustawicznego oraz konieczność rozwoju zawodowego, ciągłego poszerzania kompetencji w szeroko rozumianym zakresie ogólno- humanistycznym i praktycznych sytuacjach zawodowych

H1A_K01

MH1A_K02

 

Współdziała i pracuje w grupie, szanuje różne poglądy determinowane kulturowo i etnicznie

H1A_K02

MH1A_K03

 

Potrafi wskazać priorytety służące realizacji określonego zadania dla animatora w zakresie kultury militarnej oraz specjalisty bezpieczeństwa militarnego

H1A_K03

 

MH1A_K04

 

Przestrzega reguł i zasad związanych z etyką zawodu animatora w zakresie kultury militarnej oraz specjalisty bezpieczeństwa militarnego

H1A_K04

MH1A_K05

 

Potrafi określać cele, jakie stwarzają mu zadania zawodowe; ma świadomość rozwoju swego potencjału, kształtuje szacunek i poczucie bezpieczeństwa w środowisku pracy, formułuje samodzielnie swe poglądy, uwzględniając prawo do prezentowania opinii przez innych

H1A_K04

MH1A_K06

 

Posiada zdolność do zrozumienia norm, wartości, reprezentowanych przez różne kręgi kulturowe w poszczególnych epokach historycznych

H1A_K04

H1A_K05

MH1A_K07

 

Rozumie i akceptuje wojskowe dziedzictwo kulturowe swojego kraju, Europy i świata

H1A_K05

MH1A_K08

 

Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska i regionu, wykorzystując różne rodzaje przekazu medialnego i kulturowego

H1A_K06

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-31 14:00:21
Data aktualizacji:2013-06-03 11:01:05

Liczba wyświetleń strony: 1747

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka