Uchwała Nr 16/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów  


       Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Zarządzania i Administracji tworzy się od  roku akademickiego 2013/2014  kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie administracja pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.
  2. Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów administracja na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:33:58
Data aktualizacji:2013-04-10 14:33:58

Liczba wyświetleń strony: 1644

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka