Zmieniona uchwałą nr 26/2016

 Uchwała nr 25/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie cudzoziemców

 

Na podstawie art. 196 ust. 2, 3 i 4 w zw. z art. 169 ust. 2 i 5 i art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) cudzoziemcu – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim,

2) ustawie – należy przez to rozumieć: ustawię z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),

3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 ze zm.),

4) uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

5) uchwale rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć: uchwałę Senatu Uniwersytetu określającą warunki i tryb rekrutacji na dany kierunek stacjonarnych studiów doktoranckich,

6) komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć właściwą komisję rekrutacyjną d.s. studiów doktoranckich na dany kierunek stacjonarnych studiów doktoranckich, powołaną uchwałą rekrutacyjną,

7) rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

Cudzoziemcy mogą podejmować stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie:

1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich – w przypadkach określonych w ustawie,

2) na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich,

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich

§ 4

1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 1, uczestniczą w procesie rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie, przewidzianym odpowiednią uchwałą rekrutacyjną, z tym że do dokumentów składanych w procesie rekrutacji obowiązani są dołączyć:

1) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokument potwierdzający ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

a) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce, albo

b) dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, zalegalizowany lub opatrzony apostille, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że cudzoziemiec zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo

c) dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą zalegalizowany lub opatrzony apostille, uznany na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny
z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich
w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów doktoranckich;

4) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres przynajmniej roku akademickiego albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklarację o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

5) potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);

6) w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim:

a) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

b) dokument potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

c) potwierdzenie znajomości języka polskiego wydane przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora na podstawie odrębnych przepisów,

7) obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 6 nie dotyczy osób, które przedłożą dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w języku polskim,

8) w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomości języka obcego wskazany w rozporządzeniu.

2. Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

§ 5

1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, są przyjmowani na stacjonarne studia doktoranckie na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, są przyjmowani na stacjonarne studia doktoranckie poza limitem przyjęć określonym odpowiednią uchwałą rekrutacyjną.

 

 

 

§ 6

Podstawą do przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2 może być:

1) umowa międzynarodowa,

2) umowa zawarta przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi,

3) decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

4) decyzja rektora.

 

§ 7

Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2 mogą podejmować i odbywać kształcenie na stacjonarnych studiach doktoranckich:

1) jako stypendyści strony polskiej;

2) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

3) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

4) na zasadach odpłatności, wysokość odpłatności za studia doktoranckie ustalana jest na podstawie rozporządzenia.

 

§ 8

1. Zasady rekrutacji cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia są umowy międzynarodowe, oraz umowy zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi określają te umowy.

2. Decyzję o przyjęciu na stacjonarne studia doktoranckie cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 podejmuje rektor, chyba że umowy międzynarodowe, oraz umowy zawarte przez Uniwersytet
z podmiotami zagranicznymi stanowią inaczej.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, decyzja określa wysokość opłat, zgodnie z odrębnym zarządzeniem rektora.

 

§ 9

1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja ministra przedkładają odpowiedniej komisji rekrutacyjnej:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,

2) życiorys naukowy (w przypadku dyscypliny sztuki piękne: życiorys artystyczny z wykazem osiągnięć),

3) jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej (nie dotyczy dyscypliny sztuki piękne),

4) publikacje (w przypadku dyscypliny sztuki piękne: dokumentację fotograficzną własnych realizacji artystycznych „portfolio" i magisterskiego dyplomu artystycznego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie JPG),

5) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (w przypadku dyscypliny sztuki piękne osiągnięcia artystyczne):,

6) 3 fotografie kolorowe: w tym dwie w formie papierowej o wymiarze 37 x 52 mm oraz jedna
w wersji elektronicznej,

7) dokumenty o których mowa w § 4 ust 1.

2. Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3. Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

4. Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem,
o którym mowa w ust.1.

5. Po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej komisja wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji
w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na stacjonarne studia doktoranckie.

6. Decyzję o przyjęciu na stacjonarne studia doktoranckie cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji po przedłożeniu przez cudzoziemca decyzji ministra.

7. W przypadku gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, decyzja określa wysokość opłat, zgodnie z odrębnym zarządzeniem rektora.

 

§ 10

1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja rektora, odbywają studia na zasadzie odpłatności.

2. Cudzoziemcy o których mowa w ust. 1 przedkładają odpowiedniej komisji rekrutacyjnej:

1) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,

2) życiorys naukowy (w przypadku dyscypliny sztuki piękne: życiorys artystyczny z wykazem osiągnięć),

3) jednostronicowe streszczenie pracy magisterskiej (nie dotyczy dyscypliny sztuki piękne),

4) publikacje (w przypadku dyscypliny sztuki piękne: dokumentację fotograficzną własnych realizacji artystycznych „portfolio" i magisterskiego dyplomu artystycznego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie JPG),

5) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (w przypadku dyscypliny sztuki piękne osiągnięcia artystyczne),

6) 3 fotografie kolorowe: w tym dwie w formie papierowej o wymiarze 37 x 52 mm oraz jedna w wersji elektronicznej,

7) dokumenty o których mowa w § 4 ust 1.

3. Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

4. Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.

5. Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem
o którym mowa w ust.1.

6. Po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej komisja wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji
w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na stacjonarne studia doktoranckie.

7. Decyzję o przyjęciu na stacjonarne studia doktoranckie cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji. Decyzja określa wysokość opłat na studia, zgodnie z odrębnym zarządzeniem rektora.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

 

1. Od decyzji rektora wydanej na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje w terminie 14 dni wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Podstawą wniosku może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

 

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 09:00:21
Data aktualizacji:2016-04-29 08:25:07

Liczba wyświetleń strony: 1852

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka