Uchwała Nr 38/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 43/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

§ 1

 

W uchwale nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dotychczasową treść § 10 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ § 10. Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku
w przypadku, gdy liczba kandydatów na danym kierunku będzie mniejsza niż 25 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.”

  1. W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r., dodaje się kierunek militarystyka historyczna -  studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Kryteria kwalifikacji: Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:   

- historia lub wiedza o społeczeństwie lub język obcy. 

  1. W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r., dodaje się na kierunku filologia pkt 4 o treści:

„ 4. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska

    specjalność:  filologia angielska z translatoryką

Kryteria kwalifikacji: Konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen
                  o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.”.

                 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-31 13:57:28
Data aktualizacji:2013-06-03 11:02:15

Liczba wyświetleń strony: 2450

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka