Uchwała  Nr 35/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 133/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

 

       Na podstawie § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§1

W uchwale nr 133/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dokonuje się zmiany § 1, który otrzymuje brzmienie:

„Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zaciągnięcie od dnia 31.12.2012 r. kredytu obrotowego w wysokości 9 000 000,00 PLN, z terminem spłaty kredytu do dnia 30.12.2017r. Kredyt wykorzystywany będzie do tymczasowego uzupełniania środków własnych Uczelni w celu pokrycia zobowiązań płatniczych z tytułu realizowanych projektów unijnych.”

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-03 10:55:55
Data aktualizacji:2013-06-03 10:55:56

Liczba wyświetleń strony: 1638

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka