Traci moc na podstawie uchwały nr 75/2014

Uchwała Nr 26/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. nr 243, poz. 1445) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. f) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, zgodnie z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

2. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z uwzględnieniem specyfiki jednostek Uniwersytetu, w oparciu o ich dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia,
w przekonaniu, że podnoszeniu jakości służy ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie
i upowszechnianie najlepszych rozwiązań oraz uwzględnianie głosu odbiorców oferty edukacyjnej.

2. Dbałość o wysoką jakość kształcenia ma charakter permanentnego podnoszenia jakości kształcenia
z udziałem wszystkich nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających i szkoleń oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 2

1. W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakością Kształcenia na szczeblu Uniwersytetu powołuje się Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia (UKJK), którą tworzą:

1) Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK),

2) Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

2. W skład UKJK wchodzą:

1) nauczyciele akademiccy wskazani przez dziekanów – co najmniej po jednym z każdego wydziału,

2) nauczyciele akademiccy – przedstawiciele jednostek międzywydziałowych,

3) 2 studentów wskazanych przez uczelniany organ Samorządu Studentów,

4) 1 doktorant wskazany przez uczelniany organ Doktorantów,

5) Kierownik Akademickiego Biura Karier,

6) Kierownik Działu Nauczania,

7) inne osoby wskazane przez rektora.

3. Prace UKJK koordynuje Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, pełniąc funkcję przewodniczącego UKJK.

4. Nadzór na funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia sprawuje prorektor ds. kształcenia.

5. Szczegółowe zadania UKJK określa rektor odrębnym zarządzeniem.

6. W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału powołuje się wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia (WKJK), które tworzą:

1) wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia (WZJK),

2) wydziałowe zespoły ds. oceny jakości kształcenia (WZOJK),

3) kierunkowe zespoły ds. programów kształcenia (KZPK).

7. W skład WKJK wchodzą:

1) nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez dziekana – zapewniającej właściwą reprezentację głównych kierunków kształcenia,

2) studenci wskazani przez wydziałowy organ Samorządu Studentów, jako reprezentanci poszczególnych kierunków oraz doktoranci na wydziałach, gdzie prowadzone są studia doktoranckie.

3) przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych,

4) inne osoby wskazane przez dziekana.

8. W skład KZPK wchodzą przedstawiciele minimum kadrowego dla danego kierunku studiów oraz przedstawiciele studentów, delegowani przez właściwy organ samorządu studentów oraz inne osoby wskazane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Pracami zespołu koordynuje kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów lub wskazany przez niego zastępca.

9. Nadzór nad funkcjonowaniem wydziałowego systemem zapewnienia jakości kształcenia sprawuje dziekan.

§ 3

1. Celem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest w szczególności:

1) dbanie o wypełnianie misji i strategii Uniwersytetu w obszarze doskonalenia i zapewnienia jakości,

2) podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wobec innych uczelni,

3) stałe doskonalenie jakości kształcenia w UJK i budowanie kultury jakości,

4) kreowanie i promowanie działań projakościowych oraz włączanie całej społeczności akademickiej
w ten proces,

5) podnoszenie jakości kształcenia w zakresie kadry nauczającej, infrastruktury i oferty dydaktycznej,

6) stworzenie przejrzystych i jawnych standardów dotyczących monitorowania i oceniania procesu dydaktycznego.

2. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

1) odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego,

2) obejmuje działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia na studiach wyższych
i doktoranckich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach,

3) uwzględnia w szczególności metody weryfikowania efektów kształcenia na wszystkich kierunkach
i poziomach studiów wyższych, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach,

4) uwzględnia oceny dokonywane przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych,

5) uwzględnia wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni,

6) uwzględnia wnioski z badań oczekiwań pracodawców i zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy.

3. Podstawowa jednostka organizacyjna, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku jest zobowiązana do wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na rzecz doskonalenia programu kształcenia na tym kierunku od dnia rozpoczęcia kształcenia.

4. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do przedłożenia radzie tej jednostki na koniec roku akademickiego sprawozdania z oceny poziomu osiągnięcia efektów kształcenia, opracowanego przez WKJK i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz
z harmonogramem ich wdrażania.

5. Sprawozdanie, które uzyskało akceptację rady wydziału zostaje przekazane do UKJK.

6. Na podstawie sprawozdań UKJK przekazuje rekomendacje dotyczące działań naprawczych.

7. Na podstawie sprawozdań poszczególnych jednostek organizacyjnych UKJK przygotowuje sprawozdanie końcowe, który przedstawia Senatowi Uniwersytetu.

8. Sprawozdania mają charakter jawny i są publikowane na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 4

 

1. Istotnym elementem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są badania prowadzone
w formie ankiet ogólnouniwersyteckich, wydziałowych i kierunkowych wśród:

1) studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających
i szkoleń oraz absolwentów poszczególnych poziomów i form studiów,

2) nauczycieli akademickich,

3) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, obsługujących proces kształcenia.

2. Badania ankietowe prowadzone są z zachowaniem dobrowolności, anonimowości, poufności badań oraz jawności wyników.

3. Ankiety studenckie oceniające nauczycieli akademickich przeprowadza się każdorazowo po zakończeniu zajęć z przedmiotu na danym roku i kierunku studiów, nie rzadziej niż raz w roku.

4. Ankiety studenckie oceniające zajęcia dydaktyczne przeprowadza się każdorazowo po zakończeniu zajęć z przedmiotu na danym roku i kierunku studiów, nie rzadziej niż raz w roku.

5. Indywidualne wyniki ankiet, o których mowa w ust. 3 i 4 są poufne i dostępne tylko dla podmiotów odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz dla ocenianych.

6. Poufność, o której mowa w ust.2 nie wyklucza możliwości upublicznienia wyników w odniesieniu do najlepiej ocenionych.

7. Arkusze oceny nauczycieli akademickich wypełniane są co najmniej raz na dwa lata, zgodnie
z przepisami określonymi w Statucie.

8. Ankiety oceniające pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, obsługujących proces dydaktyczny przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku.

9. Wyniki badań ankietowych, arkusze oceny nauczycieli akademickich i raporty samooceny stanowią podstawę do oceny funkcjonowania systemu oraz przygotowania rekomendacji działań naprawczych na poziomie ogólnouczelnianym i wydziałowym.

 

§ 5

 

1. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzy ramy i określa ogólne procedury związane
z jakością kształcenia, natomiast systemy obowiązujące w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni dodatkowo uwzględniają ich specyfikę poprzez tworzenie procedur szczegółowych.

2. Rady Wydziałów przynajmniej raz w roku akademickim na jednym ze swoich posiedzeń analizują funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziałach, w szczególności dotyczące oceny efektów kształcenia.

3. Protokoły z posiedzeń Rad Wydziałów dotyczących jakości kształcenia powinny być przekazane do UKJK w terminie do końca każdego roku akademickiego.

4. Za realizację powyższych ustaleń odpowiadają dziekani wydziałów.

 

§ 6

 

Wnioski wynikające z Wewnętrznego System Zapewnienia Jakości Kształcenia powinny być wykorzystane do:

1) tworzenia kultury jakości kształcenia,

2) stałego doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i warunków jego realizacji,

3) upowszechniania dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia,

4) prowadzenia właściwej polityki kadrowej,

5) nagradzania pracowników,

6) wspierania innowacji dydaktycznych,

7) polityki uczelni w zakresie oferty dydaktycznej,

8) promowania idei kształcenia przez całe życie.

 

§ 7

 

Analizy i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przynajmniej raz w roku akademickim na jednym ze swoich posiedzeń.

 

§ 8

 

Rektor uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały określi w drodze zarządzenia:

1) szczegółowe zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia,

2) sposób obsługi administracyjnej procesów związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

3) elementy składowe Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, w tym procedury służące zapewnieniu jakości,

4) wzory ankiet, a także zasady i tryb ich przeprowadzania oraz opracowywania i udostępniania ich wyników,

5) zasady i tryb oceny oraz weryfikacji programów kształcenia.

 

§ 9

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach nr 27/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 09:01:25
Data aktualizacji:2015-08-21 10:20:11

Liczba wyświetleń strony: 2329

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka