Uchwała  Nr 53/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2013 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 17/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt.1 lit. f) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, postanawia się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 17/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
29 marca 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W paragrafie 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„ 2. Zmiany mające na celu doskonalenie programu, za które student może  uzyskać łącznie nie więcej niż 50 % punktów ECTS nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na prowadzenie kierunku studiów, o której mowa w § 5 ust. 2 oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeżeli zmiany te nie powodują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku studiów”.

 

 

  1. Paragraf 13 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Określa się strukturę modułu ogólnouczelnianego dla studentów rozpoczynających
      naukę na studiach pierwszego stopnia:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Minimalna liczba godzin

stacjonarne

niestacjonarne

1

Lektorat języka obcego

9

120 (105)*

90 (135)*

2

Wychowanie fizyczne

2

60

10 (40)*

3

Technologia informacyjna

1

30

10 (15)*

4

Ochrona własności intelektualnej

 

1

15

10 (5)*

Przedsiębiorczość

15

10 (5)*

5

Przedmiot/przedmioty ogólnouczelniane obejmujące treści m.in. humanistyczne, ekonomiczne, społeczne

 

2

 

30 (20)*

 

15 (35)*

6

BHP i ergonomia

0

2

2

7

 

Przysposobienie biblioteczne

0

2

2

razem

15

274 (125)*

149 (235)*

 

* godziny niekontaktowe

 

2. Określa się strukturę modułu ogólnouczelnianego dla studentów rozpoczynających naukę
      na studiach drugiego stopnia:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Minimalna liczba godzin

stacjonarne

niestacjonarne

1

Lektorat języka obcego

3

60 (30)*

30 (60)*

2

Wychowanie fizyczne

1

30

10 (15)*

3

Przedmiot/przedmioty ogólnouczelniane obejmujące treści m.in. humanistyczne, ekonomiczne, społeczne

 

1

 

30

 

10 (15)*

razem

5

120 (30)*

50 (90)*

 

* godziny niekontaktowe

 

 

  1. W paragrafie 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Program kształcenia i plan studiów  powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym będzie obowiązywał.”

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 08:14:00
Data aktualizacji:2013-10-02 08:14:00

Liczba wyświetleń strony: 1613

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka