Uchwała  Nr 29/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 29/2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 29/2010 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. Dotychczasową treść § 1,  zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

 

„1.  Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę na terenie „B” campusu przy ul. Świętokrzyskiej budynku Centrum  Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej.

2.    Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na budowę na terenie „B” campusu przy ul. Świętokrzyskiej budynku Centrum  Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej.

3.    Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 31,862 mln  zł, w tym szacunkowy koszt przygotowania dokumentacji wynosi około 0,6 mln zł.”.

 

  1. Dotychczasowy § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. Przystąpienie przez Uniwersytet do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 nastąpi po uzyskaniu finansowania jej realizacji ze środków z dotacji Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-05-31 13:53:47
Data aktualizacji:2013-06-03 10:49:02

Liczba wyświetleń strony: 2025

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka