Uchwała Nr 31/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2012, wykazujące:

 

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 334 757 697,94 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. stratę netto
w wysokości 8 667 893,22 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o sumę 8 616 110,74 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2012 do 31.12.2012 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 394 449,13 zł.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-03 10:48:46
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:26:42

Liczba wyświetleń strony: 1578

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka