Uchwała Nr 3/2013
Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31  stycznia  2013 roku
w sprawie utworzenia kierunku studiów  


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się od  roku akademickiego 2013/2014  kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie dziennikarstwo i komunikacja społeczna pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.
  2. Na Wydziale Humanistycznym określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-02-07 13:01:42
Data aktualizacji:2013-02-07 13:01:43

Liczba wyświetleń strony: 1741

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka