Uchwała Nr 41/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 1. Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

 1. Uniwersytecie lub UJK – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jana Kochanowskiego
  w Kielcach,
 2. usługach edukacyjnych – należy przez to rozumieć świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne, za które pobierane są opłaty zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.  U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U . Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 4. osobie pobierającej naukę – należy przez to rozumieć studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych lub uczestnika kursów dokształcających i szkoleń,
 5. umowie – należy przez to rozumieć umowę o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne zawieraną przez Uniwersytet z osobą pobierającą naukę.

 

§ 2

 

Uchwała określa szczegółowe zasady ustalania, pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3

 

W Uniwersytecie mogą być pobierane opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

 1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktorantów),
 2. kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim
  lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 14 ust. 4,
 3. kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 1 70a ust. 2 ustawy,
 4. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 5. prowadzeniem studiów w języku obcym,
 6. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,
 7. prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.

 

§ 4

 

W Uniwersytecie mogą być pobierane opłaty wynikające z odrębnych przepisów prawa.

 

§ 5

 

W Uniwersytecie nie pobiera się opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy,
w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

 

 1. Zasady ustalania wysokości opłat za usługi edukacyjne

 

§ 6

 

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 3, ustala w drodze zarządzenia rektor, w szczególności
  w oparciu o:
 1. dotacje z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów w poprzednim roku akademickim,
 2. rzeczywisty koszt usługi edukacyjnej,
 3. liczbę pobierających naukę,
 4. stawki średnich wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich określone w odrębnych przepisach,
 5. koszty eksploatacji i amortyzacji sprzętu, materiałów, remontów itp.
 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4, nie może przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Uniwersytecie, odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, oraz zajęć na studiach i studiach doktoranckich, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uniwersytetu, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno – naukowej, w tym amortyzacji i remontów.
 2. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich do 30 maja każdego roku przedkłada rektorowi propozycję szczegółowego wykazu wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne
  w kolejnym roku akademickim.
 3. Wykaz, o którym mowa w ust. 3, sporządzany jest na podstawie kosztorysu przedkładanego przez dziekanów lub kierowników jednostek międzywydziałowych i podlega zaopiniowaniu przez kwestora.
 4. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej przy sporządzaniu kosztorysu, o którym mowa w ust. 4, bierze pod uwagę wskaźniki kosztochłonności poszczególnych kierunków, studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, określone w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego ds. nauki
  i szkolnictwa wyższego.
 5. Kosztorys sporządza się w oparciu o koszt jednej godziny dydaktycznej w podziale
  na poszczególne jednostki dydaktyczne prowadzące dany kierunek studiów oraz zaplanowanej liczby godzin dydaktycznych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego na danym kierunku.
 6. Przepisy odrębne niniejszej uchwały mogą dookreślać zasady ustalania opłat za określone usługi edukacyjne.

 

§ 7

 

 1. Obowiązek uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wynika z umowy zawieranej przez Uniwersytet z osobą pobierającą naukę.
 2. Wzory umów za usługi edukacyjne określa rektor w drodze zarządzenia.
 3. Rektor może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do zawierania umów w jego imieniu.

 

 

 1. Zasady wnoszenia, zwrotu, nakładania opłat za usługi edukacyjne

 

§ 8

 

 1. Opłaty za usługi edukacyjne wnosi się:
 1. jednorazowo poprzez zapłatę całej należności,
 2. w okresach płatności określonych umową. Przez okres płatności rozumie się okres rozliczeniowy za usługę edukacyjną świadczoną przez Uniwersytet, o ile przepisy niniejszej uchwały tak stanowią,
 3. w ratach, o ile przepisy niniejszej uchwały tak stanowią.
 1. Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy wskazany przez Uniwersytet.
 2. W przypadku nieterminowych wpłat Uniwersytet ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od wymagalnych wierzytelności.
 3. Za datę wniesienia opłaty uważa się dzień wpływu środków na wskazany rachunek bankowy Uniwersytetu.
 4. Osoba pobierająca naukę zobligowana jest do stałego kontrolowania wysokości zobowiązań istniejących względem Uniwersytetu.
 5. Na każde wezwanie osoba pobierająca naukę ma obowiązek przedłożenia oryginału dowodu wpłaty.

 

§ 9

 

 1. Osoba pobierająca naukę może ubiegać się o zwrot całości wniesionej opłaty w przypadku, gdy przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach:
 1. złożyła pisemne oświadczenie woli o rezygnacji ze studiów lub kursu,
 2. skreślono ją z listy studentów, doktorantów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń,
 3. przyznano jej urlop przewidziany w Regulaminie studiów,
 4. przeniosła się ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne,
 5. zaistniała sytuacja przewidziana w odrębnym postanowieniu umowy.
 1. W celu otrzymania zwrotu opłaty osoba pobierająca naukę powinna niezwłocznie złożyć wniosek do właściwego dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej podając okoliczność wskazaną w ust. 1 pkt 1 – pkt 5.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 – pkt 5 po rozpoczęciu realizacji zajęć, opłata za usługi edukacyjne może podlegać zwrotowi za dany okres płatności wynikający z umowy, proporcjonalnie do liczby dni do końca okresu, za który wniesiono opłatę zgodnie z umową, licząc od dnia następującego po dniu zaistnienia tych okoliczności.
 3. Wniesiona opłata podlega z urzędu zwrotowi w całości, gdy nie rozpoczęto realizacji usługi edukacyjnej w terminie wynikającym z umowy.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 – pkt 5 po rozpoczęciu realizacji zajęć, właściwy dziekan ustala kwotę należności na zasadach określonych w ust. 3 i w przypadku stwierdzenia, iż osoba pobierającą naukę nie wniosła wymaganej opłaty lub wniosła ją w kwocie mniejszej niż wymagana za dany okres płatności, podejmuje działania w celu jej wyegzekwowania.

 

§ 10

 

 1. Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej uchwały nie może uzyskać: 
 1. zgody na udział w zajęciach dydaktycznych,
 2. zgody na przystąpienie do zaliczenia bądź egzaminu,
 3. zaliczenia semestru bądź roku studiów,
 4. zgody na egzamin komisyjny,
 5. zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego,
 6. zgody na wznowienie studiów.
  1. Osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej uchwały może zostać skreślona z listy studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów dokształcających.

 

§ 11

 

 1. Organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawach opłat za usługi edukacyjne jest rektor.
 2. W sprawach, o których mowa w zdaniu poprzednim, w imieniu rektora może działać upoważniony prorektor.
 3. Do kompetencji rektora w szczególności należy rozstrzyganie spraw w przedmiocie:
 1. wyrażenia zgody na całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne,
 2. wyrażania zgody na rozłożenie opłat za usługi edukacyjne na raty inne niż wynikające z umowy,
 3. przedłużenie terminu płatności za określone usługi edukacyjne.
 1. Załatwienie sprawy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, następuje w formie pisemnej decyzji nie później niż w ciągu 30 – dni od daty złożenia wniosku.
 2. Odpis decyzji jest przekazywany do dziekanatu lub jednostki międzywydziałowej Uniwersytetu.
 3. Stronie przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 12 

 

 1. Do kompetencji dziekana lub kierownika jednostki międzywydziałowej należy:
 1. nakładanie opłat za usługi edukacyjne,
 2. zwrot opłat za usługi edukacyjne, w szczególności w przypadku:
 1. nieuruchomienia kierunku studiów, studiów podyplomowych lub kursu,
 2. nadpłaty,
 3. rezygnacji ze studiów, studiów podyplomowych lub kursu,
 4. skreślenia z listy studentów, słuchaczy studiów podyplomowych lub uczestników kursu,
 5. śmierci osoby pobierającej naukę.
 1. ustalanie okresu i kwoty należności, w przypadku udzielenia urlopu przewidzianego Regulaminem studiów.
  1. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej podejmują działania w zakresie egzekwowania wymagalnych opłat za usługi edukacyjne.

 

 

 1. Opłaty związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych
  oraz uczestników niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktorantów)

 

§ 13

 

 1. Wysokość opłat związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich jest zróżnicowana i zależy w szczególności od kierunku studiów –
  w przypadku niestacjonarnych studiów pierwszego lub drugiego stopnia – lub dziedziny
  i dyscypliny naukowej, w jakiej prowadzone są studia – w przypadku niestacjonarnych studiów doktoranckich.
 2. Opłaty za usługi edukacyjne, których mowa w ust. 1, wnosi się zgodnie z okresami płatności  określonymi w umowie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 2 i pkt 3.
 3. Osoba pobierająca naukę na studiach niestacjonarnych wpisana warunkowo na kolejny rok akademicki z obowiązkiem powtarzania określonych zajęć dydaktycznych wnosi opłatę za te zajęcia ustalaną na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego kierunku studiów w zarządzeniu rektora. 
 4. Osoba pobierająca naukę na studiach niestacjonarnych powtarzająca semestr lub rok studiów wnosi opłatę za powtarzane zajęcia ustalaną na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego kierunku studiów w zarządzeniu rektora, z zastrzeżeniem, że wysokość opłat nie może przekraczać wysokości opłaty za jeden semestr lub rok na określonym kierunku studiów określonych w zarządzeniu rektora.
 5. Opłatę, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 na studiach niestacjonarnych student wnosi 
  w terminie określonym przez dziekana.
 6. W razie nieuiszczenia opłat za zajęcia dydaktyczne po upływie 30 dni od wyznaczonych terminów student lub doktorant może zostać skreślony z listy studentów lub doktorantów.

 

 

 1. Opłaty związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej
  oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania
  z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w
  art . 170a ust. 2 ustawy

 

§ 14

 

 1. Opłatę związaną z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia
  na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej wnosi się na zasadach określonych w § 13 ust. 1 i ust. 2 . Wysokość opłaty za dany kierunek studiów określa zarządzenie rektora. 
 2. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku podjęcia studiów równocześnie na kilku kierunkach studiów stacjonarnych uczelni publicznej pobiera się opłaty za drugi wskazany przez studenta kierunek studiów oraz za każdy kolejny kierunek studiów, jeżeli student nie posiada uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat.
 4. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie wnoszą studenci:
 1. którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego,
 2. którzy w poprzednim roku studiów spełnili kryteria, o których mowa w art. 18 1 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art.  174 ust. 4 ustawy; (studenci spełniający kryteria przewidziane dla przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów),
 3. studiujących na kierunkach związanych z dyscyplinami artystycznymi, które ze względu
  na swoją specyfikę i poziom, wymagają wiedzy i umiejętności uzyskanych w drodze wcześniejszego ukończenia studiów drugiego stopnia; wykaz kierunków, o których mowa
  w zdaniu poprzednim, określa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki i szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia, uwzględniając potrzeby związane z rozwojem sztuki
  oraz wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodów artystycznych.
  1. Student, który na pierwszym roku studiów, o których mowa w ust. 2, nie spełnił kryteriów przewidzianych w ust. 4 pkt 2, obowiązany jest wnieść opłaty za pierwszy rok studiów, zgodnie
   z umową, o której mowa w art. 160 ust. 3 ustawy, i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
  2. Student, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć,
   za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednorazowe.
  3. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć, o których mowa w ust. 6, bez wnoszenia opłat podejmuje rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez dziekana.
  4. Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej jest obowiązany do złożenia oświadczenia
   o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
  5. Opłata określona w ust. 3 może zostać obniżona na wniosek studenta decyzją dziekana. Obniżenie opłaty na danym kierunku studiów obliczane jest poprzez:
 1. pomniejszenie jej o wartość kwotową niewykorzystanych punktów ECTS przysługujących na podstawie limitu określonego art. 170a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. O wyborze przedmiotów i przypisanych im punktów ECTS przy obniżeniu opłaty decyduje student,
  1. wskazanie przez studenta uprzednio zaliczonych przez niego przedmiotów, które przewiduje program drugiego i kolejnego kierunku studiów o przypisane im wartości kwotowe punktów ECTS.

§ 15

 

 1. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a ustawy, student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo, nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie
  w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 – nie więcej niż 90 punktów ECTS.
 2. Opłaty za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania
  z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w 170a ust. 2 ustawy wnosi się jednorazowo przed rozpoczęciem realizacji zajęć.
 3. Zasady korzystania z zajęć wymienionych w ust. 1 i ust. 2 określa rektor odrębnym zarządzeniem.
 4. Wniesienie opłaty stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach.
 5. Wysokość opłat za udział w zajęciach, o których mowa w ust. 2, ustalana jest na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego kierunku studiów w zarządzeniu rektora.

 

 1. Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające

 

§ 16

 

 1. Opłata za studia podyplomowe lub kursy dokształcające wnoszona jest jednorazowo w terminie określonym umową, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku studiów podyplomowych trwających dłużej niż jeden semestr opłata może być wnoszona w okresach płatności określonych umową, których liczba jest równa liczbie semestrów. Opłata powinna być wnoszona przed rozpoczęciem każdego semestru. Wniesienie opłaty za dany semestr jest warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.
 3. W przypadku nieuiszczenia przez słuchacza studiów podyplomowych lub uczestnika kursów dokształcających opłaty w terminie, dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może podjąć decyzję o skreśleniu słuchacza lub uczestnika z listy osób pobierających naukę. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty przekraczającego 14 dni od chwili upłynięcia danego terminu, dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza lub uczestnika z listy osób pobierających naukę.
 4. Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub uczestników kursów dokształcających jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
 5. Wobec słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających przepisów rozdziału IX nie stosuje się. 

 

 1. Opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych
  oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników
  w nauce

 

§ 17

 1. Za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich
  z powodu niezadawalających wyników w nauce uważa się ponowny udział studenta
  lub doktoranta w zajęciach dydaktycznych, w szczególności po uzyskaniu decyzji w przedmiocie:
 1. warunkowego wpisu na kolejny semestr lub rok akademicki,
 2. powtarzania przedmiotu,
 3. powtarzania semestru lub roku studiów,
 4. wznowienia studiów, które następuje po skreśleniu studenta z listy studentów z powodu niezadawalających wyników w nauce i wiąże się z koniecznością ponownego udziału
  w określonych zajęciach.
 1. Opłata za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce wnoszona jest jednorazowo, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem ich realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach upoważniony prorektor może wyrazić zgodę na uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 2, w ratach. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna zawierać harmonogram wpłat ratalnych powstałego zobowiązania.
 3. Zobowiązanie do uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2, powstaje niezależnie od rzeczywistego udziału w zajęciach dydaktycznych.
 4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala się na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego kierunku studiów w zarządzeniu rektora.
 5. W przypadku powtarzania semestru lub roku studiów opłatę za ponowny udział w zajęciach dydaktycznych ustala się na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego kierunku studiów w zarządzeniu rektora, z zastrzeżeniem, że wysokość opłat nie może przekraczać wysokości opłaty za jeden semestr lub rok na określonym kierunku studiów niestacjonarnych określonych w zarządzeniu rektora.

 

 1. Opłaty za prowadzenie studiów w językach obcych oraz za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów

 

§ 18

 

W przypadku opłat za prowadzenie studiów w językach obcych przepisy § 13 ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 19

 

 1. Student może uczestniczyć w zajęciach nieobjętych planem studiów, określonych w katalogu przedmiotów do wyboru, za zgodą właściwego dziekana oraz kierownika jednostki prowadzącej zajęcia, jeżeli zajęcia te nie kolidują z zajęciami obowiązkowymi, objętymi planem studiów.
 2. Za zajęcia nieobjęte planem studiów uważa zajęcia nieprzewidziane dla danego cyklu kształcenia, w tym również:
 1. zajęcia odbywające się w związku z koniecznością uzupełnienia różnic programowych,
 2. konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku wznowienia studiów po skreśleniu
  z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.
 1. Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów wnoszona jest przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Wniesienie opłaty jest warunkiem rozpoczęcia lub kontynuowania nauki na zajęciach nieobjętych planem studiów.
 3. Wysokość opłat za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów ustalana jest na podstawie na podstawie liczby punktów ECTS przypisanej do danego przedmiotu, którą określa program kształcenia, pomnożoną przez wartość kwotową punktu ECTS określoną dla danego kierunku studiów w zarządzeniu rektora, z wyłączeniem ust. 6.
 4. Wysokość opłaty za usługę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, ustalana jest w zarządzeniu rektora.
 5. W przypadku nieuiszczenia przez uczestnika opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów
  w terminie, dziekan w ciągu 14 dni od chwili upłynięcia danego terminu podejmuje decyzję
  o skreśleniu z listy uczestników na danych zajęciach.

 

 1. Zasady i tryb udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne

 

§ 20

 

 1. Ulgi w opłatach za usługi edukacyjne udziela się studentom i doktorantom na okres jednego semestru lub roku studiów w bieżącym roku akademickim.
 2. Ulga w opłacie za usługi edukacyjne może w szczególności polegać na:
 1. zwolnieniu z całości lub części opłaty,
 2. odroczeniu terminu uiszczenia opłaty.
 1. Student lub doktorant może ubiegać się o przyznanie ulgi w opłatach za usługi edukacyjne, gdy:

znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności w przypadku:

1)  długotrwałej, udokumentowanej choroby, która wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów leczenia, 

2) istotnego pogorszenia się sytuacji materialnej jego rodziny w porównaniu do poprzedniego roku kalendarzowego,

3) innego zdarzenia losowego, wpływającego na sytuację materialną studenta lub doktoranta,

 1. Ulga w opłatach za usługi edukacyjne może być udzielona pobierającemu naukę nie więcej niż dwa razy w czasie trwania studiów danego stopnia.

 

§ 21

 

 1. Przedmiotem ulgi w opłacie za usługi edukacyjne, o której mowa w § 20 ust. 2 mogą być wyłącznie niewymagalne opłaty.
 2. Ulga w opłacie za usługi edukacyjne, o której mowa w § 20 ust. 2, może być przyznana
  na wniosek studenta.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2:
 1. należy składać w dziekanacie właściwego wydziału nie później niż na 14 dni przed datą wymagalności zobowiązania wynikającego z umowy,
 2. należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały,
 3. powinien zawierać szczegółowy opis sytuacji studenta lub doktoranta potwierdzony odpowiednimi dokumentami,
 4. podlega zaopiniowaniu przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów
  lub kierownika studiów doktoranckich oraz dziekana, a następnie przez uczelniany organ samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów.
 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia wymagań formalnoprawnych, wzywa się wnoszącego do usunięcia tych braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

 

 1. Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 22

Studenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2011 r. oraz w roku akademickim 2011/2012 studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat z tytułu kształcenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, do końca okresu studiów przewidzianego w programie kształcenia.

 

§ 23

 

Zasady określone niniejszą uchwałą nie dotyczą cudzoziemców studiujących na podstawie odrębnych przepisów, za wyjątkiem cudzoziemców pobierających naukę na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

§ 24

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-05-31 14:22:02
Data aktualizacji:2013-06-03 11:07:49

Liczba wyświetleń strony: 3294

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka