Uchwała nr 24/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

  w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 196 ust. 2, 3 i 4 w zw. z art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 59 ust.2 pkt 1) lit. d) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uchwala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Oferta kształcenia studentów na poziomie trzeciego stopnia w formie stacjonarnej obejmuje:

 1. na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie:
 1. historia,
 2. językoznawstwo,
 3. literaturoznawstwo,
 1. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w dyscyplinie:
 1. biologia,
 2. chemia,
 3. fizyka,
 4. geografia,
 1. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym studia doktoranckie w dyscyplinie:
 1. pedagogika,
 2. sztuki piękne.

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
 1. ogłoszenia oferty tematyki badawczej w poszczególnych dyscyplinach dla kandydatów na studia doktoranckie i podania zakresu materiału do egzaminu ustnego z wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny,
 2. rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i złożenie wymaganych dokumentów,
 3. dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego,
 4. przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
 5. wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 1. Wyniki postepowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Limity przyjęć na studia doktoranckie określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

 

Ogłoszenie oferty tematyki badawczej

 § 3

 1. Listy z ofertą tematyki badawczej w poszczególnych dyscyplinach, w których będą prowadzone studia doktoranckie  zostaną zamieszczone na stronach internetowych wydziałów, prowadzących studia doktoranckie.
 2. Informacja zawiera:
 1. tematykę badawczą ze wskazaniem dyscyplin naukowych, w ramach których będzie ona realizowana przez doktoranta,
 2. nazwiska i adresy kontaktowe opiekuna/opiekunów naukowych,
 3. zakres materiału do egzaminu ustnego z wiedzy ogólnej z zakresu danej dyscypliny.

 

Organy prowadzące postępowanie kwalifikacyjne

§ 4

 1. Rekrutację przeprowadzają i decyzję w przedmiocie przyjęcia na studia doktoranckie podejmują komisje rekrutacyjne d.s. studiów doktoranckich (zwane dalej komisjami rekrutacyjnymi) z każdej dyscypliny studiów doktoranckich wskazanej w § 1 ust. 1, powołane przez dziekana wydziału w terminie do dnia 31 maja 2013 r..
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, co najmniej 3 członków oraz sekretarz.
 3. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej powoływanej w danej dyscyplinie jest dyrektor odpowiedniego instytutu lub kierownik studiów doktoranckich.
 4. Członków komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 5.  Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

 

§ 5

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie dokumentacji kandydatów,
 2. ocena czy kandydat złożył wszystkie dokumenty niezbędne do dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego,
 3. ocena kandydatów w toku postępowania rekrutacyjnego,
 4. ustalenie liczby punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
 6. doręczanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru).

 

§ 6

 1. Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych sprawuje uniwersytecka komisja rekrutacyjna d.s. studiów doktoranckich (zwana dalej komisją uniwersytecką)  powołana przez rektora.
 2. W skład komisji uniwersyteckiej wchodzą: przewodniczący, co najmniej 3 członków, sekretarz, przedstawiciel samorządu doktorantów.
 3. Przewodniczącym komisji uniwersyteckiej jest prorektor ds. dydaktycznych
  i studenckich.
 4. Członków komisji uniwersyteckiej powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

§ 7

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do rektora za pośrednictwem komisji uniwersyteckiej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie.
 2. W przypadku, gdy od decyzji komisji rekrutacyjnej wniesiono odwołanie – decyzję
  w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje rektor po zaopiniowaniu odwołania przez komisję uniwersytecką. Decyzja rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie jest ostateczna.

 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

§ 8

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny z kierunków i dziedzin określonych
  w załączniku nr 1.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie:

    1) rejestrują się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów,

    2) składają w określonych terminach, bezpośrednio na wydziale, dokumenty
        określone w załączniku nr 1.

 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie kompletu dokumentów. Brak wszystkich wymaganych dokumentów jest równoznaczny
  z niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminarz rekrutacji

 § 9

Terminarz postępowania rekrutacyjnego określa załącznik nr 2.

 

 

Zasady i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 10

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę trzy elementy:

 1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. wyniki dotychczasowych studiów;
 3. udokumentowane osiągnięcia naukowe i dodatkowe kwalifikacje kandydata.
 1. Każdy z elementów oceniany jest oddzielnie.
 2. Maksymalną liczbę punktów (MLP), jaką kandydat może uzyskać za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego przedstawia załącznik nr 3.
 3. Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego obliczany jest jako suma punktów uzyskanych przez kandydata z poszczególnych elementów postępowania.
 4. Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 50 punktów.
 5. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół.
 6. Osoby niepełnosprawne, za zgodą komisji wydziałowej, mogą w toku rozmowy kwalifikacyjnej korzystać z uprawnień, o których mowa w § 4 załącznika do Regulaminu studiów doktoranckich uchwalonego uchwałą nr 10/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2012 roku.

 

Przyjęcia na studia doktoranckie

 

§ 11

 

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Na podstawie listy kandydatów, określonej w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich, w ramach limitu miejsc.
 3. Po formalnej akceptacji listy przez przewodniczącego komisji uniwersyteckiej listy zawierające numery PESEL osób przyjętych na studia doktoranckie wraz z liczbą łącznie uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ogłasza się w formie elektronicznej oraz na tablicach ogłoszeń na poszczególnych wydziałach.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie doręcza się kandydatowi pisemnie.

 

 

 § 12

 

Zasady przyjęć  na studia doktoranckie cudzoziemców określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

 

 § 13

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-30 08:59:10
Data aktualizacji:2013-06-03 10:46:32

Liczba wyświetleń strony: 2407

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka