Uchwała nr 39/2013

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych na pierwszy rok studiów przez rektora na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego, ranking wyników z części wewnętrznej egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, konkurs dyplomów ukończenia szkoły pielęgniarskiej/położnych, średnią ocen lub ranking wyników ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, kwalifikuje się wszystkich kandydatów zgłoszonych na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Przepisu tego nie stosuje się do studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

§ 2

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
 1. dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego
  w Uczelni wzoru,
 2. dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).
 1. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów tj.:
  1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;
  2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE)
    i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów
   i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;
  3. świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE)
   i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;
  4. świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE)
    i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;
  5. świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
  6. 4 fotografie;
  7. kserokopia dowodu osobistego.
 2. Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2014. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2014 r.
 3. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.
 4. Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.
 5. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następujące zasady:
 1. kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.
 2. kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

a)  na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1,

b) na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

 1. kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego
  z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

 

 

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

 

§ 3

 1. Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.
 2. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.
 3. Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 4

 1. Zasady przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.
 2. Zasady przyjęć na studia cudzoziemców określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

§ 5

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR), powołane przez dziekana oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.
 2. Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
 3. W skład WKR wchodzą:
  1. przewodniczący, będący prodziekanem wydziału,
  2. z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału,
  3. sekretarz – będący pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,
  4. z-ca sekretarza – będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,
  5. członkowie – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków prowadzonych na wydziale.
 4. Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną i wydziałowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2014 r.
 5. Posiedzenie WKR zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 6. Uchwały komisji zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 7. Protokoły z posiedzeń komisji i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na jej posiedzeniu.

 

§ 6

 

 1. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
  1. sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,
  2. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,
  3. przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów,
  4. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
  5. sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
  7. pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia,
  8. sporządzanie listy rezerwowej,
  9. opiniowanie odwołań,
  10. wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu
   z dziekanem wydziału.
 1. Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;
  2. opiniowanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

§ 7

 1. Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu/kierownik katedry wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.
 2. Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.
 3. Dyrektor instytutu/kierownik katedry powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 8

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów w roku akademickim 2014/2015 określi rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2014 r.

§ 9

 1. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.
 3.  Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie kryteriów kwalifikacji określonych załącznik nr 2 nie przyniesie ostatecznych rozstrzygnięć.

§ 10

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 25 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania (format PDF):

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-05-31 14:10:10
Data aktualizacji:2013-05-31 14:12:01

Liczba wyświetleń strony: 12428

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka