Uchwała Nr 43/2013

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 23/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich

 

               

Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 23/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich wprowadza się następujące zmiany:

  1. dotychczasową treść ust. 4 w § 6 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„ 4. W ramach obowiązującego pensum dydaktycznego rozliczane są godziny dydaktyczne realizowane na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i jednolitych magisterskich
w formach określonych w § 8-10 z wyjątkiem ćwiczeń terenowych, obozów, objazdów naukowych, plenerów artystycznych oraz praktyk na kierunkach medycznych, w następującej kolejności:

  1. zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych w jednostce zatrudniającej nauczyciela akademickiego,
  2. zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych w innych jednostkach Uczelni,
  3. zajęcia realizowane w ramach projektów,
  4. zajęcia realizowane na studiach niestacjonarnych w jednostce zatrudniającej nauczyciela akademickiego,
  5. zajęcia realizowane na studiach niestacjonarnych w innych jednostkach Uczelni.”,
  1. dotychczasową treść § 15 zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku”.

           

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-03 10:13:34
Data aktualizacji:2013-07-03 11:24:08

Liczba wyświetleń strony: 1855

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka