Uchwała Nr 20/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27  marca  2014 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Administracji 


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji tworzy się od  roku akademickiego 2014/2015  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie finanse i rachunkowość pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.      Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów finanse i rachunkowość na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-31 09:23:44
Data aktualizacji:2014-03-31 09:23:44

Liczba wyświetleń strony: 1112

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka