zmiany w uchwale nr 79/2014, 103/2016, 255/2019

Uchwała Nr 11/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady postępowania dotyczące uruchomienia kierunku studiów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwanego dalej Uniwersytetem.

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)      kierunek studiów - wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowaną w Uniwersytecie, w sposób określony przez program kształcenia;

2)      program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;

3)      efekty kształcenia- zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;

4)      forma studiów - studia stacjonarne i studia niestacjonarne;

5)      prorektor - prorektor ds. dydaktycznych i studenckich;

6)      dziekan – kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której ma zostać uruchomiony kierunek.

 

§ 3

 

1.      Za przygotowanie wniosku w sprawie  uruchomienia kierunku studiów odpowiedzialność ponosi właściwy dziekan.

2.      Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów dziekan wydziału przedkłada prorektorowi.

3.      Wniosek, o którym mowa w ust.1 musi być poprzedzony pisemnym uzasadnieniem finansowym wskazującym źródło finansowania i zabezpieczenie finansowania nowo tworzonego kierunku. Uzasadnienie finansowe powinno zostać sporządzone z zachowaniem zasady, iż: utworzenie nowego kierunku studiów, z uwzględnieniem zasad finansowania formy studiów, nie spowoduje  przekroczenia limitu kosztów przydzielonego dla danego wydziału, biorąc pod uwagę  pełny cykl programu kształcenia na nowo tworzonym kierunku.

4.      W przypadku, gdy nie przedłożono uzasadnienia finansowego lub, jeżeli nie spełnia ono wymagań określonych w ust.3, wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, co stwierdza pismem prorektor.

5.      W przypadku, gdy  utworzenie nowego kierunku studiów skutkować może przekroczeniem limitu kosztów  danego wydziału, warunkiem wszczęcia postępowania w sprawie  utworzenia nowego kierunku jest likwidacja innego kierunku studiów prowadzonego przez dany wydział  lub przez inną podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu albo zmniejszenie limitu kosztów innego wydziału lub wydziałów. Likwidacja kierunku studiów przebiega zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie, w tym zakresie odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 4

 

1.      Jeżeli nowo tworzony kierunek studiów ma być prowadzony łącznie przez kilka podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu wniosek o utworzenie nowego kierunku oraz uzasadnienie finansowe sporządzają wspólnie dziekani wydziałów, które mają łącznie prowadzić nowy kierunek. Postanowienia § 3 i § 5 stosuje się odpowiednio.

2.      Zasady współpracy podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie łącznego prowadzenia kierunku studiów określa pisemne porozumienie zawarte pomiędzy tymi wydziałami.

3.      Porozumienie, o którym mowa w ust.2 powinno zawierać, w szczególności:

1) wskazanie wydziału wiodącego nowo tworzonego kierunku studiów,

2) zasady przygotowania wniosku o uruchomienie nowego kierunku studiów,

3) zasady tworzenia programu kształcenia oraz wprowadzania zmian w tym programie,

4) zasady tworzenia efektów kształcenia,

5) zasady prowadzenia rekrutacji na kierunek studiów,

6)zasady organizacji zajęć dydaktycznych, w tym: zasady rozliczeń finansowych między wydziałami,

7) zasady obiegu dokumentów,

8) zasady dotyczące  prowadzenie spraw socjalnych studentów nowo tworzonego kierunku studiów.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust.2 stanowi załącznik do uzasadnienia finansowego.

 

§ 5

 

Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów powinien zawierać:

1)      program kształcenia opracowany wg zasad określonych odrębnymi przepisami, w szczególności uchwałą Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 17/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wraz ze zmianą zawartą w uchwale Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 53/2013 z dnia 26 września 2013 r.  

2)      obsadę kadrową kierunku, tj.:

a)      wykaz nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego dla danego kierunku studiów wraz z oświadczeniami tych nauczycieli wyrażającymi zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego,

b)      charakterystykę dorobku naukowego nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego
z wyodrębnieniem dorobku naukowego związanego z danym kierunkiem studiów.

3)      kalkulację kosztów kształcenia na nowym kierunku studiów z uwzględnieniem tworzonych etatów oraz zajęć prowadzonych w ramach godzin ponadwymiarowych i zleconych w pełnym cyklu programu kształcenia wraz ze wskazaniem źródła finansowania i zabezpieczenia finansowego nowo tworzonego kierunku z uwzględnieniem różnych form kształcenia, opracowaną we współpracy z zastępcą kwestora ds. kontrolingu,

4)      planowaną liczbę studentów rekrutowanych na nowo tworzony kierunek studiów oraz proponowaną korektę limitów przyjęć na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych, na danym wydziale w przypadku nieuzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na zwiększenie ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych,

5)      wzór wniosku, o którym w ust.1 określa rektor odrębnym zarządzeniem,

6)      wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 dziekan przedkłada prorektorowi:

a)      uchwałę właściwej rady wydziału wyrażającą pozytywną opinię w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów,

b)      uchwałę właściwej rady wydziału zawierającą program kształcenia uruchamianego kierunku wraz z pozytywną opinią Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,

c)      uchwałę właściwej rady wydziału wyrażającą pozytywną opinię w sprawie proponowanej korekty limitów przyjęć na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na danym wydziale uwzględniającą limit przyjęć dla nowo tworzonego kierunku studiów.

 

§ 6

 

1.    Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów niespełniający wymagań określonych w § 5 lub zawierający braki nie jest rozpatrywany i podlega zwrotowi.

2.    Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów spełniający wymogi określone w § 5 uchwały prorektor przedkłada do opinii Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

3.    W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wniosek jest składany do opinii Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów.

4.    W przypadku uzyskania negatywnej opinii Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wniosek podlega zwrotowi do uzupełnienia.

§ 7

Zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów wyraża Senat  z zastrzeżeniem § 9 ust.2.

§ 8

1.    Wydział posiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia na określonym przez Senat kierunku studiów w ramach obszarów kształcenia
i dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2.    Uchwała Senatu określa efekty kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, do których dostosowane są programy studiów.

§ 9

1.      Wydział nieposiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia zgodnie z:

wzorcowym opisem efektów kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i zatwierdzonym przez Senat lub opisem efektów kształcenia określonym i zatwierdzonym przez Senat.

 

2.      Wydział nieposiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może uzyskać prawo do prowadzenia studiów na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

§ 10

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 171/2012 Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-03-10 09:06:27
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-09 11:37:54

Liczba wyświetleń strony: 1819

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka