Uchwała Nr 63/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika na poziomie pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dla kierunku pedagogika na poziomie pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wprowadza się wzorcowe efekty kształcenia, które określa rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

2.      Traci moc obowiązującą uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego:

1)      nr 47/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim,

2)      nr 49/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2014.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 11:20:05
Data aktualizacji:2014-09-29 11:20:05

Liczba wyświetleń strony: 1523

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka