Zmieniana uchwałami nr 68/2015 oraz 96/2017

Uchwała Nr 2/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie przeznaczania środków pozabudżetowych i sposobów zwiększania wynagrodzeń

 

 

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Dodatkowe środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), w szczególności: środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na realizację projektów naukowo-badawczych, naukowych, badawczych, dydaktycznych, inwestycyjnych, środki na działalność statutową przyznane na podstawie przepisów o finansowaniu nauki, środki z opłat za usługi edukacyjne, opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów, odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej, przychody z działalności gospodarczej, przychody z udziałów i odsetek, przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy, przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej i inne pochodzące spoza budżetu państwa, Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przeznacza na wynagrodzenia pracowników. Dodatkowe środki ze źródeł, o których mowa w zdaniu poprzednim, do 90% ogólnej wartości tych środków, przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Uczelni.

2.      Środki, o których mowa w ust. 1 zwiększają kwotę środków z budżetu państwa określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) ustalaną w planie rzeczowo-finansowym Uczelni. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, w tym także na zwiększenie wynagrodzeń ponad stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określoną przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego  przepisami w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

3.      Na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Uczelni, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 uchwały, może zostać przeznaczone do 90% ogólnej kwoty środków ze źródeł, o których mowa w ust.1.

 

§ 2

 

1.      Zwiększenie wynagrodzeń, o którym mowa w § 1 ust 2 jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku posiadania przez Uczelnię środków na ten cel.

2.      Zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizujących projekty, w szczególności: naukowo-badawcze, naukowe, badawcze, dydaktyczne, inwestycyjne i inne, finansowane jest ze środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne i zewnętrzne, zgodnie z zasadami programu, w ramach którego realizowany jest projekt.

 

 

§ 3

 

Zwiększenie wynagrodzeń, o którym mowa w uchwale może nastąpić poprzez:

1)        zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego  wraz z pochodnymi, z tym że zwiększenie wynagrodzenia pracownika nie może przekraczać maksymalnie dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, określanego  przepisami Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2)        przyznanie dodatku specjalnego,

3)        przyznanie dodatku do wynagrodzenia z tytułu zadań projakościowych,

4)        przyznanie wynagrodzenia dodatkowego,

5)        przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego,

6)        przyznanie  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,

7)        przyznanie wynagrodzenia za hospitację praktyk na podstawie odrębnych przepisów,

8)        przyznanie wynagrodzenia urlopowego.

 

§ 4

 

Zwiększone wynagrodzenie pracownikowi przyznaje rektor.

 

§ 5

 

1.      Postanowienia przedmiotowej uchwały nie mają zastosowania do wynagrodzeń, do których stosowane są przepisy Uchwały nr 46/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania
i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacja z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej i innych.

2.      Szczegółowe zasady zwiększania wynagrodzeń w zakresie indywidualnych stosunków pracy regulują odrębne przepisy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-02-03 12:03:31
Data aktualizacji:2017-11-27 08:16:47

Liczba wyświetleń strony: 1361

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka