Traci moc na podstawie uchwały nr 131/2020

Zmieniona uchwałą 13/2018

Uchwała Nr 62/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

 

w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych od osób fizycznych, które utraciły status doktoranta, studenta, słuchacza lub uczestnika kursu

 

           

Na podstawie  art. 100 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572.) oraz § 59 ust.2 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Uczelni od osób fizycznych, które utraciły status doktoranta, studenta, słuchacza lub uczestnika kursu mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)      uczelnia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

2)      należność - należność pieniężna o jakiej mowa w § 1,

3)      dłużnik - osoba fizyczna, która utraciła status doktoranta, studenta, słuchacza, uczestnika kursu

4)      ugoda - umowa cywilnoprawna odraczająca termin spłaty należności lub rozkładająca należność na raty,

5)      rektor - rektora uczelni,

6)      prorektor - prorektora do spraw filii,

7)      kanclerz - kanclerza uczelni,

8)      zastępca kanclerza - zastępca kanclerza do spraw filii,

9)      dziekan - dziekana wydziału, właściwego ze względu na prowadzenie zajęć, w których uczestniczył dłużnik,

10)  tytuł egzekucyjny - orzeczenie sądu, ugodę sądową lub akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

 

 

§3

 

1.      Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1)      dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;

2)      zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3)      jeżeli wysokość zadłużenia z odsetkami nie przekracza kwoty 100 zł.

2.      W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

 

§4

 

Na wniosek dłużnika:

1)      należności mogą być umarzane w całości, jeżeli wysokość zadłużenia z odsetkami nie przekroczy kwoty 150 zł,

2)      może zostać odroczony termin zapłaty lub należność może zostać rozłożona na raty.

 

§5

 

1.      Do umarzania należności właściwy jest rektor albo prorektor do spraw filii.

2.      Umorzenie należności następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

3.      Umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

 

§6

 

1.      Do odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty właściwy jest dziekan, z zastrzeżeniem § 7 i 8.

2.      Odroczenie terminu spłaty należności o jakiej mowa w ust. 1 albo rozłożenie płatności tejże należności na raty następuje, w formie pisemnej ugody, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

 

§7

 

W przypadku gdy należności dotyczą odpłatności za zajęcia prowadzone przez jednostkę międzywydziałową do odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności należności na raty i zawarcia ugody właściwy jest odpowiednio rektor albo prorektor.

 

§8

 

1.      W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia należności na raty po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, kanclerz lub zastępca kanclerza - na wniosek dłużnika - mogą wstrzymać skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego, wyrażając zgodę na rozłożenie płatności należności na raty.

2.      Rozłożenie  płatności należności o jakiej mowa w ust 1 na raty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

 

§9

 

Przepisy § 3 - 8 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

 

 

§10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor
Data wytworzenia:2014-09-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-09-29 11:18:44
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 13:31:12

Liczba wyświetleń strony: 1606

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka