Traci moc na podstawie uchwały nr 102/2016

Uchwała  Nr 80/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2011 r., nr 196 poz. 1169 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1 lit. f) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, postanawia się, co następuje:

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 

1.   Uchwala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

2.   Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1)      studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie

2)      studia pierwszego stopnia – formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,

3)      studia drugiego stopnia – formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

4)      jednolite studia magisterskie - formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

5)      studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia,

6)      studia podyplomowe - formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych,

7)      forma studiów – studia stacjonarne i studia niestacjonarne,

8)      studia stacjonarne – formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,

9)      studia niestacjonarne – formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne,

10)  kierunek studiów – wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia,

11)  profil kształcenia – profil praktyczny lub ogólnoakademicki,

12)  profil praktyczny - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu , że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnia,

13)  profil ogólnoakademicki - profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowanymi przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy, 

14)  obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach określających obszary wiedzy, dziedziny nauki
i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne,

15)  program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS,

16)  program studiów – opis procesu kształcenia, zawierający w szczególności moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia i przypisanymi punktami ECTS, plan studiów oraz sposób weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów,

17)  plan studiów – element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy i kody przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć i ich wymiar, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć,

18)  moduł kształcenia (przedmiot) – podstawowy element programu studiów, obejmujący różne formy zajęć lub grupy zajęć dydaktycznych, którym przypisane są zakładane efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS lub grupa przedmiotów, zbiór przedmiotów obieralnych, obowiązkowych dla określonej specjalności w ramach kierunku studiów, czy też zestaw przedmiotów o określonej liczbie punktów ECTS,

19)  standardy kształcenia – zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących
do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

20)  Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów kształcenia , kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego,

21)  efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów,

22)  punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji
i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędna do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

 

II.  STUDIA WYŻSZE

 

§ 2

 

1.      W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) studia pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone są zgodnie
z programami kształcenia uchwalonymi przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego,
z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

2.      Uchwalany przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych program kształcenia dla kierunku studiów i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku musi posiadać opis zakładanych efektów kształcenia
i program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów.

3.      Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych programy kształcenia dla specjalności nauczycielskiej muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
w rozporządzeniu w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

4.      Uchwalane przez radę Wydziału Nauk o Zdrowiu programy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo muszą spełniać standardy kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem zdrowia.

5.      Uchwalane przez radę Wydziału Nauk o Zdrowiu programy kształcenia dla kierunku lekarskiego  muszą spełniać standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu
z ministrem zdrowia.

 

§ 3

 

W UJK studia wyższe prowadzone są jako studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

 

§ 4

 

1.  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym  na określonym przez senat uczelni kierunku studiów i poziomie kształcenia w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2.  Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia dla kierunku studiów, poziomu
i profilu kształcenia, do których dostosowane są programy studiów.

 

 

 

§ 5

 

1.      Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia
i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia
i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - może uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia określonych przez senat uczelni:

1)      studiów o profilu praktycznym na określonym kierunku i poziomie kształcenia;

2)      studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

2.      Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia
i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, która nie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia
i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów - może uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia określonych przez senat uczelni:

1)      studiów o profilu praktycznym na określonym kierunku i poziomie kształcenia,

2)      studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie kształcenia jeżeli:

a) prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia o profilu praktycznym uzyskały co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

b)   zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej ośmiu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentujących  dziedzinę nauki lub sztuki związaną z danym kierunkiem studiów,

c)    prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.

  1. Uprawnienia do prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1-2 jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może uzyskać na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

§ 6

 Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub senatu uczelni, doskonaląc program kształcenia może dokonywać zmian:

1)       zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów ECTS, określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia;

2)      łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia, określonych przez senat uczelni aktualnych na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia,

3)      w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć.

2.      Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia, z wyjątkiem zmian koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, które mogą być wprowadzone w trakcie cyklu kształcenia.

3.      Zmiany w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniające najnowsze osiągniecia naukowe lub artystyczne, mogą być prowadzone w trakcie cyklu kształcenia.

4.      Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez senat uczelni.

 

§ 7

 Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia wyższe, jeżeli:

1)      senat w drodze uchwały:

a)      określił nazwę kierunków studiów adekwatną do zakładanych efektów kształcenia, poziomu kształcenia oraz formę studiów,

b)      określił profil kształcenia,

c)      przyporządkował kierunek studiów do obszaru lub obszarów kształcenia, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów;

2)    jednostka ta  posiada program kształcenia dla tego kierunku studiów, poziomu
i profilu kształcenia uwzględniający:

a)                    opis zakładanych efektów kształcenia,

b)   odrębny dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej
i niestacjonarnej program studiów, w tym plan studiów,

3)   wskazała związek kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju,     

4)    zapewnia studentom odbywania praktyk zawodowych przewidzianych
w programie kształcenia dla kierunku studiów o profilu praktycznym,
a w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim - jeżeli program kształcenia przewiduje praktyki,

5)   spełnia wymagania dotyczące minimalnej liczby i kwalifikacji nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów oraz proporcji liczby tych nauczycieli akademickich do liczby studentów na tym kierunku studiów,

6)   dysponuje infrastrukturą zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia, w tym zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach,

7)    zapewnia możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych  obejmujących literaturę zalecaną na tym kierunku studiów oraz zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki,

8)  wdrożyła wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów;

9) dokonuje bieżącej analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy.

2.    Podstawowa  jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim, jeżeli prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego kierunku:

1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań - w przypadku studiów pierwszego stopnia;

2) udział w badaniach - w przypadku  studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

3. Podstawowa  jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia na kierunku o profilu praktycznym, jeżeli zapewnia studentom tego kierunku możliwość odbycia praktyk zawodowych, łącznie w wymiarze co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia.

 

§ 8

  1. Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa:

1)      formę studiów,

2)      liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia,

3)      moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS,

4)      sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta,

5)      plan studiów,

6)     łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać  w ramach zajęć:

a)    wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
i studentów,

b) z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu
i profilu kształcenia,

c) o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych
i projektowych,

7)        minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów,

8)     liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS,

9)      liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego,

10) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć
z wychowania fizycznego,

11) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki.

2.      Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS,
o której mowa w ust. 1 pkt.2.

3.      W przypadku, gdy program studiów dla danego kierunku jest przyporządkowany do więcej niż jednego obszaru kształcenia program studiów musi określać procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS koniecznej dla uzyskania kwalifikacji odpowiadającej poziomowi studiów.

4.      Plan studiów dla kierunku studiów, w szczególności określa:

1)      informacje podstawowe:

a) nazwę kierunku studiów,

b) poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie)

c) profil kształcenia (ogólnoakademicki lub praktyczny),

d) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne),

e)  nazwy specjalności,

2)      wykaz modułów kształcenia (zajęć), z podziałem na semestry, obejmujący:

a)  nazwy modułów kształcenia (zajęć lub grupy zajęć) zaliczonych do grupy modułów kształcenia z zakresu nauk podstawowych,

b)  nazwy pozostałych modułów kształcenia (zajęć lub grupy zajęć), w tym modułów kształcenia  (zajęć lub grupy zajęć) do wyboru,

3)     przy każdym module kształcenia (zajęciach lub grupie zajęć):

a)   liczbę godzin z podziałem na formy zajęć,

b)   formę zaliczenia,

c)   liczbę punktów ECTS.

 § 9

1.    Określa się następującą strukturę modułów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia:

 Lp.

Nazwa modułu

Symbol modułu

Liczba punktów ECTS

Rodzaj modułu

1

OGÓLNOUCZELNIANY

MKOD KIERUNKU_01

18

OBOWIĄZKOWY

 

 

2

  

 PODSTAWOWY/

KIERUNKOWY

  

MKOD KIERUNKU_02

 60-108

dla studiów sześciosemestralnych

 90-129

dla studiów siedmiosemestralnych

  

 

OBOWIĄZKOWY

3

DYPLOMOWY

MKOD KIERUNKU_03

 co najmniej

 54*

dla studiów sześciosemestralnych

co najmniej

63*

dla studiów siedmiosemestralnych

 

FAKULTATYWNY

4

SPECJALNOŚCIOWY*

(obejmujący praktyki, gdy program kształcenia przewiduje praktyki)

MKOD KIERUNKU_04

FAKULTATYWNY

5

FAKULTATYWNY*

MKOD KIERUNKU_05

FAKULTATYWNY

*Program kształcenia musi oferować studentom do wyboru co najmniej dwa moduły specjalnościowe i fakultatywne, o takiej samej liczbie punktów ECTS.

2.    Określa się następującą strukturę modułów kształcenia dla studiów drugiego stopnia:

 Lp.

Nazwa modułu

Symbol modułu

Liczba punktów ECTS

Rodzaj modułu

1

OGÓLNOUCZELNIANY

MKOD KIERUNKU_01

9

OBOWIĄZKOWY

2

PODSTAWOWY/

KIERUNKOWY

MKOD KIERUNKU_02

co najmniej

40-54

dla studiów trzysemestralnych

co najmniej

40-75

dla studiów czterosemestralnych

OBOWIĄZKOWY

3

DYPLOMOWY

MKOD KIERUNKU_03

co najmniej

 27*

dla studiów

trzysemestralnych

 

co najmniej

36*

dla studiów czterosemestralnych

 

FAKULTATYWNY

4

SPECJALNOŚCIOWY*

(obejmujący praktyki, gdy program kształcenia przewiduje praktyki)

MKOD KIERUNKU_04

FAKULTATYWNY

5

FAKULTATYWNY*

MKOD KIERUNKU_05

FAKULTATYWNY

 *Program kształcenia musi oferować studentom do wyboru co najmniej dwa moduły specjalnościowe i fakultatywne, o takiej samej liczbie punktów ECTS.

 

 

3.      Określa się następującą strukturę modułów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich:

 Lp.

Nazwa modułu

Symbol modułu

Liczba punktów ECTS

Rodzaj modułu

1

OGÓLNOUCZELNIANY

MKOD KIERUNKU_01

20

OBOWIĄZKOWY

2

PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

MKOD KIERUNKU_02

40-232

OBOWIĄZKOWY

3

DYPLOMOWY

MKOD KIERUNKU_03

 

 

co najmniej 108*

FAKULTATYWNY

4

SPECJALNOŚCIOWY*

(obejmujący praktyki, gdy program kształcenia przewiduje praktyki)

MKOD KIERUNKU_04

FAKULTATYWNY

5

FAKULTATYWNY*

MKOD KIERUNKU_05

FAKULTATYWNY

 *Program kształcenia musi oferować studentom do wyboru co najmniej dwa moduły specjalnościowe i fakultatywne, o takiej samej liczbie punktów ECTS.

 

§ 10 

1.      W przypadku, gdy jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia na obu profilach, zakładane efekty kształcenia opisuje się odrębnie dla każdego profilu.

2.      W przypadku, gdy jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia na danym kierunku studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej studia realizowane w obu formach prowadzą do uzyskania takich samych efektów kształcenia.

 

§ 11 

1.      Określa się strukturę modułu ogólnouczelnianego dla studentów rozpoczynających
naukę na studiach pierwszego stopnia:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Minimalna liczba godzin

stacjonarne

niestacjonarne

1

Lektorat języka obcego

9

120 (105)*

90 (135)*

2

Wychowanie fizyczne

2

60

10 (40)*

3

Technologia informacyjna

1

30

10 (15)*

4

Ochrona własności intelektualnej

 

1

15

10 (5)*

Przedsiębiorczość

15

10 (5)*

5

Przedmioty obejmujące treści
z obszaru nauk humanistycznych
i społecznych

 

5

 

75 (75)*

 

45 (105)*

6

BHP i ergonomia

0

2

2

7

Przysposobienie biblioteczne

0

2

2

razem

18

319(180)*

179(305)*

* godziny niekontaktowe

2. Określa się strukturę modułu ogólnouczelnianego dla studentów rozpoczynających naukę
na studiach drugiego stopnia:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Minimalna liczba godzin

stacjonarne

niestacjonarne

1

Lektorat języka obcego

3

60 (30)*

30 (60)*

2

Wychowanie fizyczne

1

30

10 (15)*

3

Przedmioty obejmujące treści
z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 

5

 

75 (75)*

 

45 (105)*

razem

9

165 (105)*

85 (180)*

* godziny niekontaktowe

3.      Określa się strukturę modułu ogólnouczelnianego dla studentów rozpoczynających
naukę na jednolitych studiach magisterskich:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Minimalna liczba godzin

stacjonarne

niestacjonarne

1

Lektorat języka obcego – poziom B2 i B2+

11

180 (135)*

120 (195)*

2

Wychowanie fizyczne

2

60

10 (40)*

3

Technologia informacyjna

1

30

10 (15)*

4

Ochrona własności intelektualnej

 

1

15

10 (5)*

Przedsiębiorczość

15

10 (5)*

5

Przedmiot/przedmioty obejmujące treści z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 

5

 

75 (75)*

 

45 (105)*

6

BHP i ergonomia

0

2

2

7

Przysposobienie biblioteczne

0

2

2

razem

20

379(210)*

209(365)*

* godziny niekontaktowe

§ 12

 

Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów uwzględnia w programie kształcenia wyniki monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów.

 

 

 

§ 13

 

1.  Program kształcenia i plan studiów  powinien zostać uchwalony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż przed rozpoczęciem roku akademickiego, na którym będzie obowiązywał.

2.  Termin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się również w przypadku uchwalania zmiany programu i planu studiów.

3.  Zmieniony, w trybie określonym w ust. 2  program kształcenia i plan studiów obowiązuje z dniem rozpoczęcia roku akademickiego i dotyczy studentów rozpoczynających naukę.

 

III.  STUDIA DOKTORANCKIE

 

§ 14

 

Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z programem kształcenia uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

 

§ 15

 

1.    Studia doktoranckie trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata.

2.    Program kształcenia studiów doktoranckich powinien umożliwiać uzyskanie przez doktoranta od 30 do 45 punktów ECTS.

3.    Jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie obowiązana jest do określenia efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji.

 

§ 16

 

1.    Program kształcenia studiów doktoranckich powinien, w szczególności zawierać:

1)      określenie obszaru, dziedziny i dyscypliny studiów doktoranckich,

2)      opis zakładanych efektów kształcenia,

3)      formę studiów doktoranckich,

4)      plan studiów doktoranckich.

2.      Plan studiów doktoranckich powinien zawierać w szczególności:

1)      zajęcia obowiązkowe wraz z przypisaną do nich liczbą godzin z podziałem na formy zajęć, formę ich zaliczenia oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS,

2)       zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym,

3)      zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom ECTS, przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela,

5)      praktyki zawodowe.

3.      Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi co najmniej 15 godzin.

4.      Wymiar praktyk zawodowych  nie może być mniejszy  niż 10 godzin oraz większy niż 90 godzin rocznie.

 

 

 

 

IV. STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJACE

 

§ 17

 

Studia podyplomowe oraz kursy dokształcające prowadzone są zgodnie z programem kształcenia uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub międzywydziałowej
z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

 

§ 18

 

1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.

2. Program kształcenia studiów podyplomowych powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.

3. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe obowiązana jest do określenia efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji.

4. Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych lub międzywydziałowych programy kształcenia studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu:

1)     przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu (rodzaju zajęć),

2)      przygotowania pedagogicznego dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu,

3)      przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w rozporządzeniu w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

5.  Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych lub międzywydziałowych programy kształcenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej muszą spełniać minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych, w zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.

 

§ 19

 

1.    Program kształcenia studiów podyplomowych powinien, w szczególności zawierać:

1)      nazwę studiów podyplomowych,

2)      liczbę punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających studiom podyplomowym,

3)      opis zakładanych efektów kształcenia,

4)      przedmioty wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów kształcenia,

5)      określenie formy zakończenia studiów podyplomowych,

6)      plan studiów podyplomowych.

2.    Plan studiów podyplomowych powinien zawierać w szczególności: wykaz przedmiotów obejmujących liczbę godzin z podziałem na formy zajęć, formę ich zaliczenia oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS.

 

§ 20

 

1.    Program kształcenia kursu dokształcającego powinien, w szczególności zawierać:

1)      nazwę kursu dokształcającego,

2)      opis zakładanych efektów kształcenia,

3)      przedmioty wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów kształcenia,

4)      określenie formy zakończenia kursu dokształcającego,

5)      plan kursu dokształcającego.

2.   Plan kursu dokształcającego powinien zawierać w szczególności: wykaz przedmiotów obejmujących liczbę godzin z podziałem na formy zajęć oraz formę ich zaliczenia.

 

 

V.  POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 21

 

Wzory formularzy, zgodnie z którymi należy sporządzić program kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających, stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 § 22

 

1.      Podstawowe jednostki organizacyjne, w obowiązujących programach kształcenia, dostosują strukturę modułu ogólnonouczelnianego określoną w § 11 w terminie do 30 czerwca 2015 r. dla nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016.

2.      Podstawowe jednostki organizacyjne zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, dostosują programy kształcenia studiów pierwszego stopnia do wymogów określonych w niniejszych wytycznych w terminie do 30 czerwca 2016 r.

3.      Podstawowe jednostki organizacyjne, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, dostosują programy kształcenia studiów drugiego stopnia do wymogów określonych w niniejszych wytycznych w terminie do 30 czerwca 2017 r.

 

 

§ 23

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Tracą moc:

1)   Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 9/2012  z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad tworzenia dokumentacji programów kształcenia.

2)   Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 17/2012 
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-24 09:03:44
Data aktualizacji:2016-12-21 09:43:25

Liczba wyświetleń strony: 2486

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka