Uchwała Nr 27/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 1 lit. c) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1

 

Uchwala się następujące zmiany w Regulaminie studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały nr 15/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2012 roku:

 

1.    § 7 ust. 2 pkt 9 o brzmieniu:

 

„9) studiowania według indywidualnych planów studiów i programów kształcenia na zasadach określonych w Regulaminie,”

otrzymuje następujące brzmienie:

 

„9) studiowania według indywidualnych programów kształcenia na zasadach określonych w Regulaminie,”

2.    § 8 ust. 3 pkt 8 o brzmieniu:

 

„8) rozliczenia się do 30 września każdego roku z Biblioteką Główną Uczelni, na zasadach przez nią określonych.”

 

otrzymuje brzmienie:

 

„8) rozliczenia się do 30 września każdego roku z Biblioteką Uniwersytecką, na zasadach przez nią określonych.”

3.    § 10 ust. 4 o brzmieniu:

 

„4. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych w semestrze lub roku akademickim, w tym terminy zaliczeń i egzaminów dla studentów wszystkich kierunków i form studiów w ramach podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, uchwala właściwa rada, po zasięgnięciu opinii kierowników jednostek prowadzących kierunek studiów.”

otrzymuje brzmienie:

 

„4. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych w semestrze lub roku akademickim, w tym terminy zaliczeń i egzaminów dla studentów wszystkich kierunków i form studiów w ramach podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii kierowników jednostek prowadzących kierunek studiów.”

4.    § 11 ust. 2 o brzmieniu:

„2. Programy studiów nie podlegają zmianom w trakcie roku akademickiego, z wyjątkiem zmian wynikających z Ustawy i w innych uzasadnionych przypadkach zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Senat.”

otrzymuje brzmienie:

 

„2. Programy kształcenia nie podlegają zmianom w trakcie roku akademickiego, z wyjątkiem zmian wynikających z Ustawy i w innych uzasadnionych przypadkach zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Senat.”

 

5.    § 12 ust. 1 o brzmieniu:

 

„ 1. Student może realizować część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej, w szczególności na podstawie porozumień, których Uczelnia jest stroną.”

otrzymuje brzmienie:

 

„1. Student może realizować część programu kształcenia w innej uczelni krajowej lub zagranicznej, w szczególności na podstawie porozumień, których Uczelnia jest stroną.”

 

6.     § 17 ust. 1 o brzmieniu:

 

„1. Prowadzenie seminariów dyplomowych na studiach drugiego stopnia oraz promotorstwo prac magisterskich powierza się nauczycielom akademickim mającym co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada wydziału może upoważnić do prowadzenia seminarium dyplomowego i prowadzenia promotorstwa pracy magisterskiej nauczyciela akademickiego mającego stopień doktora.”

otrzymuje brzmienie:

 

„1. Prowadzenie seminariów dyplomowych na studiach drugiego stopnia oraz promotorstwo prac magisterskich powierza się nauczycielom akademickim mającym co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej może upoważnić do prowadzenia seminarium dyplomowego i prowadzenia promotorstwa pracy magisterskiej nauczyciela akademickiego mającego stopień doktora.”

 

7.     § 18 ust. 6 o brzmieniu:

 

„6. W przypadku uzyskania statusu studenta przez ucznia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, dziekan może zaliczyć przedmiot objęty programem studiów na podstawie zaświadczenia wydanego przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów, w przypadku gdy w chwili przystąpienia do zaliczenia i uzyskania go, zgodnie z ust. 4, program pozostał niezmieniony.”

 

otrzymuje brzmienie:

 

„6. W przypadku uzyskania statusu studenta przez ucznia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, dziekan może zaliczyć przedmiot objęty programem kształcenia na podstawie zaświadczenia wydanego przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów, w przypadku gdy w chwili przystąpienia do zaliczenia i uzyskania go, zgodnie z ust. 4, program pozostał niezmieniony.”

 

8.    § 20 o brzmieniu:

„3. Studia według indywidualnego programu studiów

 

 

§ 20

1.      Student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce może studiować według indywidualnego programu studiów.

2.      Decyzję w przedmiocie ustalenia indywidualnego programu studiów wydaje dziekan
na wniosek studenta.

3.      Średnią ocen, nie niższą niż 4,0, uprawniającą do studiowania według indywidualnego programu studiów, ustala rada wydziału, w którym prowadzony jest dany kierunek studiów.

4.      Indywidualny program studiów powinien:

1)      zawierać efekty kształcenia gwarantujące uzyskanie kwalifikacji zgodnie z kierunkiem studiów,

2)      uwzględniać indywidualne zainteresowania studenta.

5.      Decyzje w sprawie zasad i trybu odbywania studiów według indywidualnego programu studiów wydaje dziekan, po zasięgnięciu opinii jednostki prowadzącej kierunek studiów, biorąc pod uwagę:

1)      udział studenta w pracach naukowo-badawczych i rozwojowych,

2)      możliwość zagwarantowania studentowi opiekuna spośród nauczycieli akademickich
z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą rady wydziału, opiekunem naukowym może zostać nauczyciel akademicki ze stopniem doktora.

6.      Podjęcie decyzji, o której mowa w ust.5 wymaga uprzedniego zatwierdzenia  indywidualnego programu studiów przez  rade wydziału.

7.      Jeżeli student nie wypełnia warunków wynikających z decyzji w przedmiocie indywidualnego programu studiów, dziekan, po uprzednim zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, może wydać decyzje cofającą zezwolenie na indywidualny program studiów.”

 

otrzymuje brzmienie:

„3. Studia według indywidualnego programu kształcenia

§ 20

1.      Student osiągający bardzo dobre wyniki w nauce może studiować według indywidualnego programu kształcenia.

2.      Decyzję w przedmiocie ustalenia indywidualnego programu kształcenia wydaje dziekan na wniosek studenta.

3.      Średnią ocen, nie niższą niż 4,0, uprawniającą do studiowania według indywidualnego programu kształcenia, ustala rada podstawowej jednostki organizacyjnej, w którym prowadzony jest dany kierunek studiów.

4.      Indywidualny program kształcenia powinien:

1)      zawierać efekty kształcenia gwarantujące uzyskanie kwalifikacji zgodnie z kierunkiem studiów,

2)      uwzględniać indywidualne zainteresowania studenta.

5.      Decyzje w sprawie zasad i trybu odbywania studiów według indywidualnego programu kształcenia wydaje dziekan, na wniosek jednostki prowadzącej kierunek studiów. Wniosek powinien zawierać:

1)        indywidualny program kształcenia,

2)        nazwisko opiekuna naukowego wybranego spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą rady podstawowej jednostki organizacyjnej, opiekunem naukowym może zostać nauczyciel akademicki ze stopniem doktora.

6.      Wniosek, o którym mowa w ust. 5 może dodatkowo zawierać zasady udziału studenta w pracach naukowo-badawczych.

7.      Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 5 wymaga uprzedniego zatwierdzenia  indywidualnego programu kształcenia  przez  radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

8.      Jeżeli student nie wypełnia warunków wynikających z decyzji w przedmiocie indywidualnego programu kształcenia, dziekan, po uprzednim zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego, może wydać decyzje cofającą zezwolenie na indywidualny program kształcenia.”

 

9.        § 21 ust. 5 o brzmieniu:

 

 

„5. Decyzje o przeniesieniach, o których mowa w ust. 1–5, podejmuje dziekan wydziału przyjmującego, jeżeli stwierdzi, że istnieje zbieżność uzyskanych efektów kształcenia, umożliwiająca przeniesienie zajęć, a ponadto:

1)      student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru,

2)      organizacja procesu kształcenia na kierunku lub formie studiów umożliwia przeniesienie,

3)      różnice w zakresie planów studiów i programów kształcenia mogą być uzupełnione przez studenta w czasie kolejnych dwóch semestrów.”

 

otrzymuje brzmienie:

 

„5. Decyzje o przeniesieniach, o których mowa w ust. 1–4, podejmuje dziekan wydziału przyjmującego, jeżeli stwierdzi, że istnieje zbieżność uzyskanych efektów kształcenia, umożliwiająca przeniesienie zajęć, a ponadto:

1)      student uzyskał zakładane efekty kształcenia oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru,

2)      organizacja procesu kształcenia na kierunku lub formie studiów umożliwia przeniesienie,

3)      różnice w zakresie programów kształcenia mogą być uzupełnione przez studenta w czasie kolejnych dwóch semestrów.”

 

10.    § 25 pkt  2) i 3) o brzmieniu:

 

„2) uzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS określonej programem studiów,

 3) spełnienie wymagań wynikających z programu studiów,”

 

otrzymuje brzmienie:

„2) uzyskanie minimalnej liczby punktów ECTS określonej programem kształcenia,

3) spełnienie wymagań wynikających z programu kształcenia,”

 

11.     § 26 ust. 3 o brzmieniu:

„3. Wyniki ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu zaliczenia przedmiotu oraz do indeksu.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Wyniki ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do karty okresowych osiągnięć studenta, protokołu zaliczenia przedmiotu oraz do indeksu, a także do systemu Wirtualna Uczelnia.”

 

12.    § 26 ust. 5 o brzmieniu:

 

„5. Średnia, o której mowa w ust. 4, jest obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) z zaliczeń i egzaminów, uzyskanych przez studenta. Do średniej wliczane są również oceny z egzaminów i zaliczeń różnic programowych, powstałych na skutek przeniesienia, wznowienia studiów, powtarzania semestru lub roku studiów oraz powrotu po urlopie dziekańskim.”

 

otrzymuje brzmienie:

 

„5. Średnia, o której mowa w ust. 4, jest obliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen (z uwzględnieniem ocen niedostatecznych) z zaliczeń i egzaminów, uzyskanych przez studenta. Do średniej wliczane są również oceny z egzaminów i zaliczeń różnic programowych, powstałych na skutek przeniesienia, wznowienia studiów, powtarzania semestru lub roku studiów oraz powrotu po urlopie dziekańskim. Średnią wylicza się do drugiego miejsca po przecinku.”

 

13.     § 27 ust. 4 o brzmieniu:

 

„4.Wyniki zaliczenia ogłaszane są studentowi przez prowadzącego zajęcia ustnie. Dopuszcza się zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej wyłącznie z podaniem numeru albumu.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Wyniki zaliczenia ogłaszane są studentowi przez prowadzącego zajęcia na stronie systemu Wirtualna Uczelnia. Dopuszcza się zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń lub na innych stronach internetowych wyłącznie z podaniem numeru albumu.”

 

14.               § 28 ust. 4 o brzmieniu:

 

„4. Wyniki egzaminu ogłaszane są studentowi przez prowadzącego egzamin ustnie. Dopuszcza się zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej wyłącznie z podaniem numeru albumu studenta.”

otrzymuje brzmienie:

 

„4. Wyniki egzaminu ogłaszane są studentowi przez prowadzącego egzamin na stronie systemu Wirtualna Uczelnia. Dopuszcza się zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń lub na innych stronach internetowych wyłącznie z podaniem numeru albumu.”

 

15.               § 28 ust. 10 o brzmieniu:

 

„10.Egzamin kończący lektorat języka obcego, będący jednocześnie egzaminem certyfikacyjnym, przeprowadzany jest komisyjnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Egzamin certyfikacyjny mogą przeprowadzać osoby z tytułem zawodowym magistra.”

otrzymuje brzmienie:

„10. Egzamin kończący lektorat języka obcego, będący jednocześnie egzaminem certyfikacyjnym, przeprowadzany jest komisyjnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Egzamin certyfikacyjny mogą przeprowadzać osoby z tytułem zawodowym magistra. Do egzaminu kończącego lektorat z języka obcego nie mają obowiązku przystąpienia studenci, którzy przedłożą  uznany przez kierownika jednostki prowadzącej lektorat  certyfikat znajomości języka na poziomie wymaganym programem kształcenia danego kierunku studiów. Ocena z certyfikatu jest uznawana za ocenę z egzaminu. Wykaz uznawanych przez  Uczelnie certyfikatów zewnętrznych określa zarządzenie retora.

16.              § 29 ust. 1 o brzmieniu:

 

„1. Kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów na podstawie programu studiów ustala wykaz egzaminów, które studenci powinni złożyć w semestrze lub roku.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów na podstawie programu kształcenia ustala wykaz egzaminów, które studenci powinni złożyć w semestrze lub roku.”

17.    § 31 ust. 5 pkt 3) o brzmieniu:

„3)specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalista z przedmiotu pokrewnego,”

otrzymuje brzmienie:

„3)specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalista z przedmiotu pokrewnego, wyznaczony przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów”.

 

18.    § 32 ust. 4 pkt 5) o brzmieniu:

 

„5) nie zaliczył przedmiotu z grupy prerekwizytów (przedmiotów, które student winien zaliczyć, aby uczęszczać na określonych zajęciach w następnym semestrze). Przedmioty mające status prerekwizytów określa rada wydziału.”

otrzymuje brzmienie:

 

„5) nie zaliczył przedmiotu z grupy prerekwizytów (przedmiotów, które student winien zaliczyć, aby uczęszczać na określonych zajęciach w następnym semestrze). Przedmioty mające status prerekwizytów określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej.”

19.               § 32 ust. 5 o brzmieniu:

 

„5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, dziekan wydaje decyzje.”

otrzymuje brzmienie:

 

 „5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, decyzje wydaje dziekan.”

 

20.    W § 42 wprowadza ust. 1a i 1b o brzmieniu:

 

„1a. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

1b. Pracę dyplomową może stanowić:

1)      praca pisemna,

2)      cykl składający się z co najmniej dwóch artykułów opublikowanych w recenzowanym czasopiśmie naukowym,

3)      praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego,

4)      praca konstrukcyjna,

5)      praca technologiczna,

6)      praca artystyczna.”

 

21.    § 42  ust. 2-3 o brzmieniu:

„2. Student kierunku artystycznego, niezależnie od wykonania pracy dyplomowej, zobowiązany jest
do złożenia egzaminu artystycznego
lub do złożenia pracy artystycznej i do złożenia egzaminu kierunkowego.

3.      Student pisemną pracę dyplomową składa w formie wydruku, która jest dokumentem, oraz w wersji elektronicznej w formie niemodyfikowalnej na nośniku elektronicznym.”

 

otrzymują brzmienie:

„ 2. Student kierunku artystycznego, niezależnie od wykonania pracy dyplomowej, zobowiązany jest
do złożenia egzaminu artystycznego i do złożenia egzaminu kierunkowego.

3.      Student pisemną pracę dyplomową składa w formie wydruku, która jest dokumentem, oraz w wersji elektronicznej w formie niemodyfikowalnej na nośniku elektronicznym.”

 

22.    § 46 ust. 2, pkt 1 o brzmieniu:

 

„1) uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i innych zajęć przewidzianych w programie studiów oraz złożenie wszystkich egzaminów,”

 

otrzymuje brzmienie:

 

„1) uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i innych zajęć przewidzianych w programie kształcenia oraz złożenie wszystkich egzaminów,”

 

23.         Skreśla się w § 46 ust. 2 pkt 5).

 

24.               § 50 ust. 2  o brzmieniu:

 

„2. Ukończenie studiów następuje w chwili złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem
co najmniej dostatecznym.” 

otrzymuje brzmienie:

„2. Ukończenie studiów następuje w chwili złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem
co najmniej dostatecznym  i uzyskanie przez studenta co najmniej:

1)      180 punktów ECTS na studiach licencjackich sześciosemestralnych,

2)      210 punktów ECTS na studiach inżynierskich lub licencjackich siedmiosemestralnych,

3)      90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia trzysemestralnych,

4)      120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia czterosemestralnych,

5)      300 punktów ECTS na pięcioletnich studiach jednolitych magisterskich,

6)      360 punktów ECTS na sześcioletnich studiach jednolitych magisterskich.”

 

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity Regulamin Studiów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października  2014 roku.

§ 4

Do spraw wszczętych do dnia wejścia w życie Regulaminu studiów stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 10:42:24
Data aktualizacji:2014-04-28 10:42:25

Liczba wyświetleń strony: 4327

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka