Uchwała Nr 32/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia  2014 roku

zmieniająca uchwałę nr 68/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały nr 68/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dodaje się efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

 


Symbol

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Zarządzanie absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia
w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych

ZARZ1A_U30

Potrafi samodzielnie wyrażać się w formie pisemnej i ustnej na zadany temat odnosząc się do źródeł literaturowych

S1A_U01

S1A_U02

S1A_U03

S1A_U04

S1A_U08

S1A_U09

S1A_U10

ZARZ1A_U31

Konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne w języku ojczystym i obcym

S1A_U09

S1A_U10

S1A_U11

ZARZ1A_U32

Posiada niezbędne umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym udzielania pierwszej pomocy

S1A_U03

S1A_U07

ZARZ1A_U33

Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kultury fizycznej i pokrewnych z nią kierunków do kształtowania pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej

S1A_U01

ZARZ1A_U34

Posiada umiejętności doboru ćwiczeń do aktywności sportowo-rekreacyjnej w zależności od sprawności własnego organizmu, jest przygotowany do podejmowania samodzielnych wyborów dotyczących rodzajów oraz sposobów uprawiania form aktywności fizycznej jako sposób organizacji czasu wolnego

S1A_U01

 

§ 2

 

1.      Efekty kształcenia, o których mowa w § 1 obowiązują od roku akademickiego 2012/2013.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-04-28 11:04:37
Data aktualizacji:2014-04-28 11:04:44

Liczba wyświetleń strony: 1169

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka