Uchwała Nr 36/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

 

 

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.330 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2013, wykazujące:

 

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2013 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 367 522 949,57 zł,

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. stratę  netto w wysokości 10 520 421,22 zł,

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o sumę  4 236 888,66 ,

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2013 do 31.12.2013 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 316 746,82 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-04 11:45:31
Data aktualizacji:2014-06-04 11:45:31

Liczba wyświetleń strony: 1069

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka