Uchwała Nr 43/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2014 roku

zmieniająca uchwałę nr 66/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      W załączniku do uchwały nr 66/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim efekt kierunkowy o brzemieniu:

 

POL­­2A_W03

Ma wiedzę o polityce jako zjawisku społecznym

S2A_W08

 

otrzymuje następujące brzmienie:

POL­­2A_W03

Ma wiedzę o polityce jako zjawisku społecznym. Zna instytucje oraz wybrane kategorie więzi społecznych od strony teraźniejszej i historycznej.

S2A_W08

S2A_W09

 

 

2.      W załączniku do uchwały nr 66/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dodaje się efekty kształcenia:

 

1)      w zakresie wiedzy:

POL2A_W13

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz prawa autorskiego.

S2A_W10

POL2A_W14

Ma wiedzę na temat zasad tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorczości przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk politycznych.

S2A_W11

 

2)      w zakresie umiejętności:

 

POL2A_U13

Posiada umiejętności językowe w zakresie nauki o polityce, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

S2A_U11

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-04 12:28:21
Data aktualizacji:2014-06-04 12:28:22

Liczba wyświetleń strony: 1409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka