Traci moc na podstawie uchwały nr 118/2020

Zmieniona Uchwałami 36/2015 , 247/2019

Uchwała  Nr 17/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych

 

            Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. j) Statutu, uchwala się, co następuje:

 

 

I. Zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich

 

§ 1

 

1.      Jednostki dydaktyczne przygotowują plany obciążeń dydaktycznych zatrudnionych
w nich nauczycieli akademickich na podstawie planów studiów pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia w nich realizowanych oraz przyjętych do realizacji z innych jednostek.

2.      Zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia dydaktyczne wpisywane są do kart obciążeń, które po zatwierdzeniu przez dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej), przesyłane są do dnia 31 października każdego roku akademickiego do Działu Nauczania.

3.      Indywidualne karty obciążeń wypełnia się również dla tych nauczycieli akademickich, dla których nie zaplanowano zajęć dydaktycznych (m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.). Liczba złożonych kart obciążeń powinna być zgodna z liczbą nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej jednostce.

4.      Zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia realizowane na studiach podyplomowych,
kursach dokształcających, szkoleniach, ćwiczeniach terenowych i plenerach artystycznych wpisywane są do odrębnych kart obciążeń, które po zatwierdzeniu przez dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej) przesyłane są przed rozpoczęciem zajęć do Działu Nauczania.

 

§ 2

 

1.      Zmiany w obciążeniach dydaktycznych nauczyciela akademickiego powinny być odnotowane w aneksie do karty obciążeń pracownika  i składane przez jednostkę organizacyjną do Działu Nauczania w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od wystąpienia zmiany.

2.      Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich w danym roku akademickim dokonywane jest na podstawie oświadczeń o wykonaniu zajęć dydaktycznych, które powinny być złożone do kierownika jednostki organizacyjnej niezwłocznie po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany rok akademicki, nie później niż do końca tego roku akademickiego.

3.      Za prawidłowe rozliczenie wykonanych zajęć, w tym za kontrolę merytoryczną odpowiedzialny jest dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej). 

 

II. Zakres obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

§ 3

 

Do zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich zalicza się:

1)      prowadzenie zajęć dydaktycznych ujętych w planach i programach kształcenia, które są realizowane w formach określonych odrębnym zarządzeniem,

2)        nadzorowanie opracowywania przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym,

3)      promotorstwo prac dyplomowych,

4)      sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnego planu i programu studiów,

5)      sprawowanie opieki nad kołami naukowymi,

6)      wykonywanie innych zajęć, w szczególności:

a)      przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów oraz udział w egzaminach komisyjnych,

b)      sprawdzanie prac kontrolnych,

c)      recenzowanie prac dyplomowych,

d)      udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,

e)      indywidualne konsultacje ze studentami,

f)       pełnienie funkcji opiekuna roku,

g)      kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,

7)      czynności związane z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego,

8)      pełnienie funkcji koordynatora ECTS,

9)      prowadzenie innych zajęć dydaktycznych, których realizacja wynika z umów zawartych przez uczelnię.

 

III. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich

 

§ 4

 

Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum dydaktycznym wynosi rocznie:

1.      210 godzin dla profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i wizytującego,

2.      240 godzin dla adiunkta i asystenta,

3.      300 godzin dla docenta,

4.      360 godzin dla starszego wykładowcy, wykładowcy oraz równorzędnych,

5.      540 godzin dla lektora i instruktora oraz równorzędnych.

 

IV. Zakres i warunki obniżania obowiązkowego pensum dydaktycznego

 

§ 5

 

Obowiązkowe pensum dydaktyczne może zostać obniżone nie więcej niż o 60 godzin dla nauczycieli akademickich, którym powierzono wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

 

 

V. Zasady obliczania pensum dydaktycznego

 

§ 6

 

1.      Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego
z powodu:

1)      zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,

2)      przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy,

3)      odbywania służby wojskowej,

4)      urlopu macierzyńskiego,

5)      urlopu naukowego,

6)      ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla
danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w Uczelni zajęcia dydaktyczne.

2.      Decyzję w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w przypadkach opisanych w ust. 1 podejmuje dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej).

3.      W ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia w roku akademickim zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w § 4 z uwzględnieniem regulacji § 5 i 6 ust. 1.

4.      W ramach obowiązującego pensum dydaktycznego rozliczane są godziny dydaktyczne realizowane na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i jednolitych magisterskich w formach określonych zarządzeniem rektora z wyjątkiem ćwiczeń terenowych, obozów, objazdów naukowych, plenerów artystycznych oraz praktyk na kierunkach medycznych, w następującej kolejności:

1)      zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych w jednostce zatrudniającej nauczyciela akademickiego,

2)      zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych w innych jednostkach Uczelni,

3)      zajęcia realizowane w ramach projektów,

4)      zajęcia realizowane na studiach niestacjonarnych w jednostce zatrudniającej nauczyciela akademickiego,

5)      zajęcia realizowane na studiach niestacjonarnych w innych jednostkach Uczelni.,

5.      W przypadku, w którym studia organizowane są na zamówienie zewnętrznego zleceniodawcy rektor może zastosować inne zasady niż określone w ust. 4, jeżeli wymagają tego potrzeby zleceniodawcy, o ile nie wykraczają one poza uregulowania prawne wynikające z przepisów określających  zadania i cele kształcenia na studiach.

6.      W przypadku, gdy liczba godzin dydaktycznych, o których mowa w ust. 4, nie wypełnia obowiązkowego pensum, wliczane do pensum mogą być następujące godziny dydaktyczne:

1)      seminarium doktorskie prowadzone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu lub uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających na kierunkach posiadających prawo do doktoryzowania, prowadzone poza studiami trzeciego stopnia, w zakresie posiadanych uprawnień,

2)      zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych,

3)      hospitacja praktyk śródrocznych, prowadzonych w specjalizacji nauczycielskiej,

4)      zatwierdzone przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu zajęcia w klinice związane
z przygotowaniem dydaktyki prowadzone przez kierowników klinik i zakładów.

7.      Sposób uzupełnienia niedoboru pensum proponuje dyrektor instytutu w uzgodnieniu z dziekanem wydziału lub kierownik jednostki międzywydziałowej, a akceptuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich. Uzgodnienia w tym zakresie winny być dokonane do 31 października.

8.      Brak w wyżej wymienionym terminie akceptacji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich oznacza niemożliwość zaliczenia wymienionych w ust. 6 godzin dydaktycznych do pensum.

 

§ 7

 

1.      Jedną godzinę dydaktyczną stanowi 45 minut zajęć dydaktycznych ujętych w planach studiów z wyjątkami:

1)      jedna godzina zajęć seminaryjnych w grupie liczącej 3-5 studentów stanowi 0,5 godziny dydaktycznej,

2)      jedna godzina zajęć seminaryjnych w grupie liczącej 6-9 studentów stanowi 0,8 godziny dydaktycznej,

3)      jedna godzina zajęć prowadzonych w języku obcym (z wyjątkiem zajęć na kierunku filologia, pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z nauczaniem języków obcych oraz lektoratów z języków obcych) stanowi 1,5 godziny dydaktycznej,

2.      Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, które mogą być realizowane częściowo bez bezpośredniego udziału nauczyciela zalicza się  z tego tytułu, jako zrealizowane, następujące liczby godzin dydaktycznych:

1)      do 1/3 liczby godzin realizowanych w formie projektu własnego lub pakietu edukacyjnego
w grupie wykładowej specjalizacyjnej, ćwiczeniowej lub konwersatoryjnej,

2)      do 1/6 liczby godzin realizowanych w formie projektu własnego lub pakietu edukacyjnego
w grupie laboratoryjnej,

3)      do 1/3 liczby godzin realizowanych w formie kształcenia zdalnego z użyciem środków elektronicznych.

Decyzję o liczbie godzin podejmuje dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

3.      Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, których rzeczywisty czas trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:

 

 Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Seminarium doktorskie na studiach doktoranckich lub prowadzone poza studiami doktoranckimi

w trybie § 6 ust.6 pkt.1

15 godzin/rok za jednego uczestnika seminarium

Ćwiczenia terenowe, obozy, objazdy naukowe, zawody sportowe

do 8 godzin/dobę

Hospitacja całości praktyk śródrocznych, prowadzonych w specjalizacji nauczycielskiej jednej grupy studenckiej

½ łącznej liczby godzin praktyki śródrocznej jednej grupy studenckiej

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie § 6 ust.6 pkt.4

do 30 godzin na rok

 

4. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia w ramach projektu finansowanego,
      współfinansowanego ze środków innych niż z budżetu państwa, których rzeczywisty czas
     trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące
     liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:

 

 Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Promotorstwo jednej pracy dyplomowej

2 godziny

Recenzowanie jednej pracy dyplomowej

1 godzina

Przewodniczenie komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy
z jedną osobą

½ godziny

Udział w pracach komisji przeprowadzającej egzamin praktyczny dyplomowy z jedną osobą

½ godziny

 

5. Szczegółowe zasady zaliczania i wypłaty w odniesieniu do danego projektu określa rektor
     w zarządzeniu.

  

§ 8

 

1.      W szczególnych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania na studiach I, II, III stopnia oraz jednolitych magisterskich, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekroczyć:

a)      ¼ obowiązującego pensum pracownika naukowo-dydaktycznego,

b)      ½ obowiązującego pensum pracownika dydaktycznego.

2.      Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II, III stopnia oraz jednolitych magisterskich w łącznym wymiarze nie większym niż dwukrotność obowiązującego go pensum dydaktycznego. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć przez nauczyciela akademickiego w wymiarze większym niż dwukrotność obowiązującego go pensum dydaktycznego.

3.      Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum oraz terminy wypłat wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych z tytułu realizowanych zajęć dydaktycznych określa rektor odrębnymi zarządzeniami.

 

§ 9

 

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych powinni tak organizować proces dydaktyczny, aby koszty jego realizacji (rozliczenie roku akademickiego) nie powodowały przekroczenia przychodów danej jednostki.

§ 10

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 23/2013 Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich ze zm.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 roku. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2014-03-27
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2014-03-31 09:20:31
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:02:05

Liczba wyświetleń strony: 2852

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka