Uchwała Nr 42/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 65/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      W załączniku do uchwały nr 65/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim efekt kierunkowy o brzemieniu:

 

1)       

POL1A_W04

Posiada wiedzę na temat organizacji i struktury lokalnych wspólnot.

S1A_W01

 

otrzymuje następujące brzmienie:

 

POL1A_W04

Posiada wiedzę na temat organizacji i struktury lokalnych wspólnot. Zna strukturę instytucji społecznych oraz rodzaje więzi społecznych z perspektywy historycznej i teraźniejszej.

S1A_W01

S1A_W09

 

2)       

 

POL1A_W12

Posiada wiedzę na temat norm politycznych i prawnych.

S1A_W06

 

otrzymuje następujące brzmienie:

POL1A_W12

Posiada wiedzę na temat norm politycznych i prawnych,  w tym zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

S1A_W06

S1A_W10

 

 

3)       

POL1A_U03

Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie.

S1A_U03

 

otrzymuje następujące brzmienie:

POL1A_U03

Potrafi wyjaśnić rolę struktur społecznych, ekonomicznych

i kulturowych we współczesnym świecie.

S1A_U03

 

2.      W załączniku do uchwały nr 65/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dodaje się efekty kształcenia:

 

1)      w zakresie wiedzy:

POL1A_W17

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o polityce.

S1A_W11

 

2)      w zakresie umiejętności:

 

POL1A_U16

Posiada umiejętności językowe w zakresie nauki o polityce, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

S1A_U11

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-04 12:26:01
Data aktualizacji:2014-06-04 12:26:01

Liczba wyświetleń strony: 1408

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka