Uchwała Nr 58/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 września 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację i wskazania źródeł finansowania projektu „Centrum Rehabilitacji i Sportu – budowa i wyposażenie obiektu przy
ul. Świętokrzyskiej”

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z późn.zm.) oraz na podstawie § 59 ust.1 oraz ust. 2 pkt 18 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

       § 1

 

1.  Senat Uniwersytetu wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię zadania inwestycyjnego polegającego na budowie na terenie campusu przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach obiektu Centrum Rehabilitacji i Sportu.

 

2. Całkowity koszt zadania o którym mowa w ust.1 wynosi  11 370 759,40 zł i zostanie sfinansowany w następujący sposób:

1)      dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie  9 466 759,40 zł.,

2)      dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w kwocie 1 904 000,00 zł.

 

      § 2

 

Traci moc Uchwała Nr 35/2012 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego.

 

      § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 10:56:34
Data aktualizacji:2014-09-29 10:56:34

Liczba wyświetleń strony: 978

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka