Uchwała Nr 39/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia Programu działań zmierzających do zwiększenia przychodów oraz racjonalizacji kosztów i wydatków w celu zrównoważenia wyniku finansowego UJK

 

Na podstawie § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. e) oraz ust.2 pkt 18 statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyjmuje: „Program działań zmierzających do zwiększenia przychodów oraz racjonalizacji kosztów w celu zrównoważenia wyniku finansowego UJK”. Program, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 


Program działań zmierzających do zwiększenia przychodów oraz racjonalizacji kosztów i wydatków w celu zrównoważenia wyniku finansowego UJK

 

 

Wstęp

Zmiana zewnętrznych warunków funkcjonowania stawia przed Uczelnią wyzwania polegające na zapewnieniu finansowania bieżącej działalności oraz przedsięwzięć  rozwojowych. Budowanie potencjału naukowo-badawczego tworzy podstawę nowoczesnego uniwersytetu,  zdolnego do sprostania warunkom konkurencji. Stanowi jednocześnie warunek konieczny pozyskiwania środków pozabudżetowych na badania, których udział w finansowaniu  projektów badawczych będzie stale wzrastał. Trudna sytuacja finansowa będąca skutkiem niekorzystnych zjawisk  demograficznych i podejmowania znaczącego wysiłku inwestycyjnego  wymaga dostosowania sposobu zarządzania Uczelnią do zmieniających się warunków. W odpowiedzi na te wyzwania Senat UJK wprowadza program działań restrukturyzacyjnych, obejmujący procedury i narzędzia stymulowania przychodów i ograniczania kosztów. Celem wdrażanego programu jest stworzenie bodźców wyzwalających aktywność naukową, zwiększających  odpowiedzialność jednostek organizacyjnych za osiągane wyniki i gospodarowanie zasobami, a w konsekwencji doprowadzenie do stanu równowagi finansowej Uczelni.

 

I. W celu zwiększenia przychodów Uczelni wprowadza się  następujące działania:

1.      Dążenie do maksymalizacji parametrów algorytmu dotacji przyznawanej z  budżetu państwa,

2.      Zwiększenie udziału zewnętrznych źródeł finansowania dydaktyki i badań naukowych,

3.      Zintensyfikowanie działań na rzecz komercjalizacji wyników badań,

4.      Rozszerzenie oferty studiów, w tym także na platformie e-lernigowej, a w szczególności:

a)      studiów  podyplomowych,

b)      kursów dokształcających i szkoleń, 

5.      Zwiększenie liczby studentów i doktorantów w oparciu o nowe kierunki studiów przy  jednoczesnym utrzymaniu liczebności  studentów na kierunkach istniejących,

6.       W celu zintensyfikowania rozwoju Uniwersytetu jako ośrodka naukowego oraz zoptymalizowania procesu kształcenia Rektor odmawia zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego, gdy świadczenie usług u innego pracodawcy zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania Uczelni lub wiąże się z wykorzystaniem  jej urządzeń technicznych  i zasobów,

7.      Przegląd stanu majątkowego Uniwersytetu pod kątem racjonalnego wykorzystania   składników majątkowych:

1)      zbycie niewykorzystywanych składników majątkowych, w tym nieruchomości oraz mieszkań służbowych lub wynajem niewykorzystanych  powierzchni,

2)      efektywne wykorzystanie aparatury badawczej przez pracowników, według zasad  korzystania z tej aparatury określonych Zarządzeniem Rektora.

 

II. W celu zmniejszenia kosztów podjęte zostaną  następujące działania:

 

1.W obszarze kadrowo-płacowym:

1)      Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania uwzględniającego:

a)       system płacowy premiujący aktywność naukową, dydaktyczną i organizacyjną nauczycieli akademickich oraz możliwość regulowania pensum dydaktycznego w zależności od zaangażowania w działalność naukową, włącznie z tworzeniem etatów badawczych, finansowanych przychodami z badań,

b)       promotywacyjny system płacowy w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

2)      stały monitoring zatrudnienia pracowników w jednostkach organizacyjnych Uczelni,

3)      ograniczenie wykorzystania funduszu nagród.

2. W obszarze działalności dydaktycznej wprowadza się następujące działania:

1) systematyczna analiza organizacji procesu dydaktycznego i obciążeń pracowników naukowo- dydaktycznych w celu ograniczenia liczby godzin ponadwymiarowych i realizowanych w ramach umów cywilnoprawnych,

2) przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie prowadzenia i tworzenia nowych kierunków studiów,

3) analiza i weryfikacja  opłat za studia niestacjonarne z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym  amortyzacji i remontów,

4) rozszerzenie oferty przedmiotów obieralnych w skali Uczelni i Wydziału,

5) zastępowanie tradycyjnej formy obligatoryjnych szkoleń studentów i pracowników formą on – line,

6) realizacja planów działań w zakresie dydaktyki zgodnie z obowiązującymi w Uczelni w tym zakresie przepisami prawa  oraz składanie raportów z  ich wykonania zgodnie z procedurą określoną w  strategii UJK.

 

3. W obszarze działalności naukowej wprowadza się następujące działania:

1) racjonalne wykorzystanie aparatury badawczej oraz zakaz zlecania przeprowadzania badań naukowych przez podmioty zewnętrzne, jeżeli takie badania, przy uwzględnieniu potencjału Uniwersytetu, w tym aparatury, mogą być zrealizowane w Uniwersytecie,

2) sporządzenie i systematyczne uaktualnianie oraz umieszczenie na stronie internetowej UJK katalogu laboratoriów badawczych, aparatury oraz informacji  związanych z profilem działalności naukowej, a także  wykazu procedur badawczych celem inspirowania wspólnych projektów międzywydziałowych w ramach UJK oraz pozyskania partnerów zewnętrznych do współpracy naukowej i komercjalizacji wiedzy.

4. W obszarze organizacyjnym wprowadza się następujące działania:

1)      standaryzacja limitów kosztów na materiały i usługi obce w odniesieniu do wszystkich  dysponentów limitów kosztów,

2)      określenie zasad finansowania   działalności wydawniczej w odniesieniu do publikacji przekraczających plany wydawnicze lub nieujęte w tych planach, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni w tym zakresie przepisami prawa,

3)      ograniczenie ryzyka ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich przez wprowadzenie monitoringu realizacji wskaźników zapewniających trwałość projektu,  

4)       przegląd struktury organizacyjnej Uczelni pod kątem tworzenia, łączenia lub likwidacji zbędnych jednostek.

5. W obszarze zarządzania majątkiem wprowadza się następujące działania:

1)      optymalizacja wykorzystania zasobów materialnych, przy uwzględnieniu planu nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, realizowanego przez Uniwersytet:

a)       ustalenie rozmieszczenia  wszystkich jednostek organizacyjnych, ze wskazaniem budynków (majątku) do zbycia lub do zagospodarowania poprzez ich wynajęcie lub wydzierżawienie,

b)       analiza  już przydzielonej  i planowanej do przejęcia powierzchni pomieszczeń do potrzeb i możliwości finansowych wydziałów, jednostek wydziałowych, jednostek międzywydziałowych oraz pozostałych jednostek Uniwersytetu,

2)      dostosowanie opłat za wynajem powierzchni oraz korzystanie z hotelu asystenta do   kosztów bieżących utrzymania obiektu,

3)      optymalizacja kosztów utrzymania budynków, w tym zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych  w okresie urlopowym.

III. Wypracowanie polityki finansowej Uczelni określającej warunki i zasady wdrożenia zdecentralizowanego modelu Zarządzania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-06-04 11:55:09
Data aktualizacji:2014-06-04 11:56:12

Liczba wyświetleń strony: 1170

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka