Uchwała Nr 79/2014

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 11/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów wprowadza się następujące zmiany:

 

1)       § 5  pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) program kształcenia opracowany wg zasad określonych odrębnymi przepisami, w szczególności uchwałą Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
nr 80/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,”

 

2)      § 5  pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) kalkulację kosztów kształcenia na nowym kierunku studiów z uwzględnieniem tworzonych etatów oraz zajęć prowadzonych w ramach godzin ponadwymiarowych i zleconych w pełnym cyklu programu kształcenia wraz ze wskazaniem źródła finansowania
i zabezpieczenia finansowego nowo utworzonego kierunku z uwzględnieniem różnych form kształcenia,”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-12-24 09:01:25
Data aktualizacji:2015-10-15 11:32:00

Liczba wyświetleń strony: 1399

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka