Uchwała  Nr 14/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 80/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały Nr 80/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego dokonuje się poniższych zmian:

 

1) dotychczasową treść ust. 2, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„2.Szacunkowy koszt realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust.1 wynosi
46 094,7 tys.  zł.”,

 

2)  dotychczasową treść ust. 4, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„4. Uniwersytet zabezpieczy środki na wkład własny w kwocie 11 936,5 tys. zł”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 08:31:50
Data aktualizacji:2018-04-04 08:31:51

Liczba wyświetleń strony: 961

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka