Uchwała Nr 23/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 55/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/2019 - 2020/2021

 

            Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W uchwale nr 55/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i  konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/2019 - 2020/2021 w załączniku nr 1  dotychczasową treść pkt. „1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2015/2016 - 2017/2018”  zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się
      o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/2019 - 2020/2021

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad wymienionych poniżej, ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, uzyskują maksymalną punktację z przedmiotów występujących
w kwalifikacji na dany kierunek

 

 

Nazwa olimpiady

Wydział Humanistyczny

1.

Filologia

 

- filologia rosyjska

Olimpiada Języka Rosyjskiego

- filologia angielska

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

- filologia germańska

 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego

2.

Filologia polska

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

3.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

4.

Historia

5.

Militarystyka historyczna

6.

Organizacja turystyki historycznej

7.

Zarządzanie informacją
i bibliotekoznawstwo

8.

Lingwistyka stosowana

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Języka Rosyjskiego

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

1.

Biologia

Olimpiada Biologiczna

2.

Biotechnologia

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

3.

Chemia

Olimpiada Chemiczna

4.

Fizyka

 

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy Technicznej

5.

Fizyka techniczna

6.

Geografia

Olimpiada Geograficzna

7.

Informatyka

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy Technicznej

8.

Matematyka

Olimpiada Astronomiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Statystyczna

9.

Ochrona środowiska

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Geograficzna

10.

Rolnictwo ekologiczne

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

11.

Turystyka i rekreacja

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Geograficzna

12.

Zdrowie środowiskowe

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Wydział  Lekarski i Nauk o Zdrowiu

1.

Dietetyka

 

 

 

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Fizyczna

 

2.

Fizjoterapia

3.

Kosmetologia

4.

Pielęgniarstwo

5.

Położnictwo

6.

Ratownictwo medyczne

7.

Wychowanie fizyczne*

8.

Zdrowie publiczne

9.

Kierunek lekarski

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

1.

Kryminologia stosowana

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemiczna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

2.

Pedagogika

 

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

3.

Praca socjalna

4.

Psychologia

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

Olimpiada Matematyczna  

5.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Olimpiada Artystyczna 

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

6.

Wzornictwo

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

1.

Administracja

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

2.

Bezpieczeństwo narodowe

Olimpiada Filozoficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

3.

Ekonomia

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Matematyczna  

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

4.

Finanse i rachunkowość

Olimpiada Matematyczna 

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

5.

Logistyka

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

6.

Politologia

Olimpiada Filozoficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

7.

Prawo

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

8.

Stosunki międzynarodowe

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

9.

Zarządzanie

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Matematyczna     

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Statystyczna

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Filologiczno-Historyczny

1.

Administracja

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

2.

Filologia (filologia angielska)

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

3.

Historia

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

 Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

Wydział Nauk Społecznych

1.

Bezpieczeństwo narodowe

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

2.

Ekonomia

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Matematyczna  

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

3.

Pedagogika

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

4.

Zarządzanie

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Geograficzna

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna     

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

1.

e-Administracja

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

2.

Filologia (filologia angielska)

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego

3.

Kosmetologia

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemia

Olimpiada Fizyczna

4.

Mechatronika

Olimpiada Informatyczna

Olimpiada Matematyczna     

Olimpiada Wiedzy Technicznej

5.

Zdrowie publiczne

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Chemia

Olimpiada Fizyczna

* laureaci i finaliści olimpiad na kierunku wychowanie fizyczne muszą przystąpić do sprawdzianu umiejętności
    sportowych

 

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2018-04-04 11:50:21
Data aktualizacji:2018-04-04 11:50:21

Liczba wyświetleń strony: 1972

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka