Uchwała Nr 21/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 marca 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2017,  poz. 2183 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 54/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019 dokonuje się poniższych zmian:

 1. w § 1 dodaje się ust. 9 następującej treści:

„9. Zasady przeliczania ocen, uzyskanych na świadectwach wydanych poza granicami RP na punkty Uniwersytetu, dla obywateli polskich, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią oraz cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich określa załącznik nr 4.”

 

 1. w § 3 dodaje się ust. 15 następującej treści:

„15. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, na kierunkach studiów, gdzie brany jest pod uwagę język polski,  obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią oraz osoby podejmujące studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą zastąpić wynik z języka polskiego wynikiem uzyskanym z języka kraju, w którym wydane zostało świadectwo ukończenia szkoły średniej, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania.”

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w pkt. 8. Matematyka
  skreśla się wyraz „niestacjonarne”.

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy pkt. 10.
  otrzymuje brzmienie:

10. Rolnictwo ekologiczne (stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie)”.

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Inżynieria danych wraz z kryteriami kwalifikacji:

13. Inżynieria danych (stacjonarne studia inżynierskie)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 20%

waga = 70%

waga = 10%

W = a*P + b*M + c*J

 

  13.1.Data Engineering - stacjonarne studia inżynierskie prowadzone w języku angielskim)

Od kandydatów wymaga się udokumentowanej znajomości języka angielskiego (School-leaving certificates, ranking results from the external part of the final matriculation examination subjects: English language).

 

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 20%

waga = 70%

waga = 10%

W = a*P + b*M + c*J

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w pkt. 3.2 studia prowadzone w języku angielskim
  wyraz „niestacjonarne” zastępuje się wyrazem „stacjonarne”.

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części VI. Wydział Filologiczno-Historyczny
  skreśla się pkt 4 w brzmieniu:

 

 1. Stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru:

– historia lub wiedza o społeczeństwie

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 80%

waga = 20%

W = a*Z+ b*J

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części VII. Wydział Nauk Społecznych
  skreśla się pkt 3 w brzmieniu:

 

3.Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne)[1]

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

wiedza o społeczeństwie lub geografia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 60%

waga = 10%

waga = 30%

W = a*M + b*J + c*Z

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata/inżyniera/magistra

  w części I. Wydział Humanistyczny
  w pkt. 1. dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne i niestacjonarne)

 • Absolwenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Absolwenci z obszaru nauk społecznych i/lub humanistycznych

Konkurs dyplomów

 

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata/inżyniera/magistra

  w części II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  w pkt. 6. Matematyka skreśla się wyraz „niestacjonarne”.

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne

i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata/inżyniera/magistra
w części III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu dodaje się nowy kierunek studiów o nazwie Wychowanie fizyczne wraz z kryteriami kwalifikacji:

Wychowanie fizyczne (stacjonarne i niestacjonarne)1

Absolwenci

kierunku wychowanie fizyczne

Konkurs dyplomów

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata/inżyniera/magistra w części IV. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny w pkt. 4. Praca socjalna dotychczasową treść:

„Absolwenci

- kierunków z obszaru nauk społecznych (praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o polityce publicznej, nauki o polityce, psychologia, socjologia)

- kierunków z obszaru nauk humanistycznych (nauki o rodzinie)”

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Absolwenci

- kierunków z obszaru nauk społecznych

- kierunków z obszaru nauk humanistycznych

- kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej”

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata/inżyniera/magistra w części VI. Wydział Filologiczno-Historyczny dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

 

 1. Filologia specjalność Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)[2]

Absolwenci

kierunku filologia, specjalność filologia angielska

Konkurs dyplomów

 

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:[1] Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

[2] Studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

 

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2018-04-04 11:34:55
Data aktualizacji:2018-04-05 12:04:37

Liczba wyświetleń strony: 1708

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka