Uchwała Nr 17/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 marca 2018 roku

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie filologia o profilu ogólnoakademickim


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy się od  roku akademickiego 2018/2019  kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie filologia o profilu ogólnoakademickim pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.
  2. Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów filologia na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, który zostanie utworzony na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 11:21:48
Data aktualizacji:2018-04-04 11:21:48

Liczba wyświetleń strony: 983

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka