Uchwała Nr 57/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia nauczycieli akademickich  z tytułu korzystania  przez nich z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami

 

Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018r., poz.1668 ), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018r., poz. 1669), art. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018r., poz.1291), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1191), art. 22 ust. 9 pkt 3 oraz ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1509),  oraz § 59 ust. 2 pkt 20 Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego obowiązków w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym.
 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie w ramach stosunku pracy, przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,  uprawnieni są do korzystania z 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów od całości uzyskiwanego wynagrodzenia.

 

§ 2

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu  oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez Uniwersytet w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

§ 3

Ograniczenie zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu następuje z chwilą osiągnięcia  limitu kosztów wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 4

 1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni  w Uczelni w ramach stosunku pracy, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. uprawnieni są do korzystania z kosztów uzyskania przychodów według następujących zasad:
 1. wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu składa się z:
 1.  części wynagrodzenia do 50% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku procesu dydaktycznego w ramach pensum dydaktycznego,
 2.  części wynagrodzenia do 30% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku prowadzonych badań naukowych,
 3. części do 100% wynagrodzenia za utwory powstałe w ramach pracy w godzinach ponadwymiarowych (ponad pensum dydaktyczne),
 4. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego,
 1. wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego Uniwersytetu składa się z:
 1. części do 70% wynagrodzenia za utwory powstałe w wyniku procesu dydaktycznego w ramach pensum dydaktycznego,
 2. części do 100% wynagrodzenia za utwory powstałe w ramach pracy w godzinach ponadwymiarowych (ponad pensum dydaktyczne),
 3. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego,
 1. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie korzystającego z płatnego urlopu naukowego, w celu prowadzenia badań naukowych, których rezultaty będą opublikowane lub korzystającego z urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej, składa się z części wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych, stanowiącego do 75% wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałej części, do której nie stosuje się zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.
 1. Prowadzenia prac dydaktycznych i badań naukowych, których wyniki chronione są ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udział procentowy części tego wynagrodzenia w wynagrodzeniu zasadniczym i w wynagrodzeniu z tytułu godzin ponadwymiarowych, potwierdza dla każdego nauczyciela akademickiego indywidualnie dyrektor właściwego instytutu, kierownik katedry lub kierownik jednostki międzywydziałowej, któremu pracownik podlega, a w stosunku do dyrektorów instytutów właściwy dziekan oraz prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w odniesieniu do kierowników jednostek międzywydziałowych oraz kierowników katedr międzywydziałowych.
 2. Nauczyciele akademiccy wykonujący prace podlegające ochronie prawa autorskiego i korzystający z tego tytułu z 50% kosztów uzyskania przychodów obowiązani są prowadzić dokumentację, potwierdzającą że  powstały utwór miał charakter działalności twórczej oraz, że został wykorzystany przez pracodawcę do prowadzonej działalności.  Dokumentacja,
  o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być przechowana przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

§ 5

Nauczyciele akademiccy, którzy chcą skorzystać z uprawnień do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. zobowiązani są w  terminie do 14 grudnia 2018 r. do złożenia w Dziale Płac oświadczenia na rok 2018, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Dotychczasowe oświadczenia złożone przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowych tracą moc.

 

§ 6

Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Senatu nr 3/2018
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia pracowników uprawnionych do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 31 sierpnia 2018 r.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-03 09:14:09
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-03 09:33:19

Liczba wyświetleń strony: 1059

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka