Traci moc na podstawie uchwały nr 131/2020

Uchwała Nr 13/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 62/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych od osób fizycznych, które utraciły status doktoranta, studenta, słuchacza lub uczestnika kursu

           

Na podstawie  art. 100 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183.) oraz § 59 ust.2 pkt 19 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W uchwale 62/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych od osób fizycznych, które utraciły status doktoranta, studenta, słuchacza lub uczestnika kursu wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Paragraf 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„6) prorektor – prorektor do spraw rozwoju i finansów”

 

  1. Paragraf 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Na wniosek dłużnika:

  1. należności mogą być umarzane w całości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym,
  2. należności mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.”

 

  1. Paragraf 5 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie: „do umarzania należności właściwy jest rektor albo prorektor”.

 

§2

 

  1. Pozostała treść uchwały 62/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych od osób fizycznych, które utraciły status doktoranta, studenta, słuchacza lub uczestnika kursu nie podlega zmianie.
  2. Tekst jednolity uchwały o jakiej mowa w ust 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-03-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 08:26:32
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-12-31 13:33:27

Liczba wyświetleń strony: 1099

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka