Uchwała Nr 63/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19

 

 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) w zw. z art. 312 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1669)  oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach i jego następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Uczelni, położonej w Kielcach przy
al. IX Wieków Kielc 19 i oznaczonej jako działki 111/3 i 111/5 o powierzchni 0,9096  ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00090805/7.

 

 

 § 2

 

Ustanowienie służebności, o których mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Senatu nr 106/2017 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-31 08:34:20
Data aktualizacji:2018-12-31 08:34:20

Liczba wyświetleń strony: 820

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka