Uchwała Nr 8/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22 lutego 2018 roku

 

w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie wychowanie fizyczne o profilu praktycznym

 


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu tworzy się od  roku akademickiego 2018/2019  kierunek studiów drugiego stopnia o nazwie wychowanie fizyczne o profilu praktycznym pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku.

2.    Określa się efekty kształcenia dla  kierunku studiów wychowanie fizyczne na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym, który zostanie utworzony na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Efekty kształcenia, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załącznik do uchwały.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-27 09:09:21
Data aktualizacji:2018-02-27 09:09:21

Liczba wyświetleń strony: 1039

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka