Uchwała Nr 35/2018

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

 

 

Na podstawie art.62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2183 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018r., poz.395 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 i ust. 3 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2017, wykazujące:

  1. w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. po stronie aktywów i pasywów  sumę  326 203 145,06 zł,
  2. w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. zysk  netto w wysokości  3 445 051,83 zł,
  3. w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto  w ciągu roku obrotowego 2017 o sumę  100 449,76zł,
  4. w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2017 do 31.12.2017 zmniejszenie  kapitału własnego o kwotę 4 271 596,65 zł.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-05-29 13:53:53
Data aktualizacji:2018-05-29 13:54:54

Liczba wyświetleń strony: 1021

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka