Traci moc na podstawie uchwały nr 15/2019 

Uchwała Nr 22/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała określa zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

 1. cudzoziemcu – należy przez to rozumieć osobę nie będącą obywatelem polskim,
 2. ustawie – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.),
 3. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501),
 4. ministrze – należy rozumieć ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 5. uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 6. uchwale rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć: uchwałę Senatu Uniwersytetu określającą warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe,
 7. komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję rekrutacyjną na dany kierunek studiów wyższych,
 8. komisji egzaminacyjnej – należy przez to rozumieć komisje powołane przez dyrektora instytutu do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
 9. senacie - należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 10. rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyższe na Uniwersytecie:

 1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich – w przypadkach określonych w ustawie:
  1. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub
  2. cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3.  cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  4.  pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członka jego rodziny, jeżeli mieszka na Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  5. cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub
  6. cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 poz. 2206 ze zm.), lub
  7. cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  8. obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członka jego rodziny, posiadającego prawo stałego pobytu,
  9. cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka.
 2. na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich.

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

§ 4

Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 1, uczestniczą w procesie rekrutacji na studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z obowiązującą uchwałą rekrutacyjną, z tym że do dokumentów składanych w procesie rekrutacji obowiązani są dołączyć ponadto:

 1. Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały wraz z kartą pobytu lub inny dokument  nadający status uprawniający  do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy;
 2. dokument poświadczający polskie pochodzenie, o ile kandydat go posiada;
 3. w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:
 1. wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) albo
 2. świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo
 3. świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo
 4. świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 1. w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia:
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo
 2. zalegalizowany  lub  opatrzony apostille dyplom lub  inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za  równoważny z  odpowiednim  polskim  dyplomem  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia,  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  nostryfikacji  dyplomów  ukończenia   studiów  wyższych  uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego,  albo 
 3. uznany,  na  podstawie  umowy  międzynarodowej,  za  równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej albo
 4. dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy;
 5. dokument, o jakim mowa w art. 191a ust. 7a ustawy, potwierdzający ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, składany wraz z ich oświadczeniem o ich ukończeniu;
 1. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów wyższych;
 2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklarację o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 3. potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
 4. w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim (nie dotyczy posiadacza Karty Polaka):
  1. certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  2. dokument potwierdzający zakończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  3. potwierdzenie znajomości języka polskiego wydane przez Komisję ds. Znajomości Języka Polskiego powołaną przez rektora na podstawie odrębnych przepisów,
 5. obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 8 nie dotyczy osób które przedłożą dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce,
 6. w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomości języka obcego wskazany w rozporządzeniu,
 7. oświadczenie o zasadach studiowania (dot. cudzoziemców podejmujących studia na zasadach wg wyboru).

 

Rekrutacja cudzoziemców na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich

 

§ 5

Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, są przyjmowani na studia wyższe na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 6

Podstawą do przyjęcia na studia wyższe cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2 może być:

 1. umowa międzynarodowa,
 2. umowa zawarta przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi,
 3. decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 4. decyzja rektora. 

 § 7

Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2 mogą podejmować i odbywać kształcenie na studiach wyższych:

 1. jako stypendyści strony polskiej;
 2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
 4. na zasadach odpłatności; w takim przypadku wysokość odpłatności za studia wyższe ustalana jest na podstawie zarządzenia rektora.

§ 8

 1. Zasady rekrutacji cudzoziemców, o których mowa w § 3 pkt 2, dla których podstawą przyjęcia są umowy międzynarodowe lub umowy bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi określają te umowy.
 2. Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 podejmuje rektor, na wniosek właściwej komisji rekrutacyjnej, chyba że umowy międzynarodowe lub umowy bezpośrednio zawarte przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi stanowią co innego.
 3. Wysokość opłat za studia, w przypadku gdy cudzoziemiec podejmuje studia na zasadach odpłatności, określa zarządzenie rektora.
 4. Uniwersytet zawiera ze studentem cudzoziemcem umowę w formie pisemnej określającą warunki odpłatności za usługi edukacyjne.

 

§ 9

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja ministra przedkładają odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej,:
  1. podanie o przyjęcie na studia wyższe,
  2. 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli;
  3. dokumenty o jakich mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) albo decyzja o jakiej mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  4. dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) albo dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy albo oświadczenie i dokument o jakich mowa art. 191a ust 7a ustawy, w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.
 3. Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem,
  o którym mowa w ust.1. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego, a także rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów spoza obszaru uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku.
 4. W wypadku gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wyższych wymagane są szczególne predyspozycje, cudzoziemiec o którym mowa w ust. 1 winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenie predyspozycji odbywa się przed właściwą komisją egzaminacyjną.
 5. Komisja rekrutacyjna wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji - oceny dokonanej przez komisję egzaminacyjną.
 6. Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji po przedłożeniu przez cudzoziemca decyzji ministra.

§ 10

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 pkt 2, których podstawą przyjęcia jest decyzja rektora, odbywają studia na zasadzie odpłatności.
 2. Cudzoziemcy o których mowa w ust. 1 przedkładają odpowiedniej komisji rekrutacyjnej:
 1. podanie o przyjęcie na studia wyższe,
 2. 1 fotografię kolorową w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli;
 3. dokumenty o jakich mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) albo decyzja o jakiej mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 4. dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) albo dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy albo oświadczenie i dokument o jakich mowa art. 191a ust 7a ustawy, w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Podania bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane.
 2. Właściwa komisja rekrutacyjna ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej z cudzoziemcem,
  o którym mowa w ust.1. w sprawie potwierdzenia znajomości języka polskiego, a także rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów spoza obszaru uwzględniająca kierunkowe efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku.
 3. W wypadku, gdy do przyjęcia na dany kierunek studiów wyższych wymagane są szczególne predyspozycje, cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 winien wykazać, iż takie predyspozycje posiada. Sprawdzenia predyspozycji odbywa się przed właściwą komisją egzaminacyjną.
 4. Komisja rekrutacyjna wnioskuje do rektora o podjęcie decyzji w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca na studia wyższe, na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku konieczności sprawdzenia szczególnych predyspozycji - oceny dokonanej przez komisję egzaminacyjną.
 5. Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji.

§ 11

W przypadku kandydatów niepełnoletnich wymagana jest  zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach z podpisami notarialnie poświadczonymi lub z podpisem poświadczonym przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną lub poświadczonym podpisem przez osobę upoważnioną do poświadczania podpisu na terenie kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec wraz z tłumaczeniem na język polski, której wzór określony zostanie odrębnym zarządzeniem rektora.

 

§ 12

Kandydaci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności, osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

§ 13

 1. Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie dokumentów na język polski może być dokonane przez podmiot, uprawniony do dokonywania tłumaczeń w państwie pochodzenia kandydata z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w § 4 pkt. 3) i 4) powinny być sporządzone przez:
 1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub
 3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 14

 1. Od decyzji rektora wydanej na podstawie niniejszej uchwały, przysługuje w terminie 14 dni wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarga do Sądu Administracyjnego.
 2. Podstawą wniosku może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

§ 16

 1. Tracą moc obowiązujące uchwały: Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższego cudzoziemców oraz Uchwała Nr 43/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 38/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższego cudzoziemców.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-03-29
Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2018-04-04 11:43:41
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 10:08:48

Liczba wyświetleń strony: 1413

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka