Traci moc na podstawie uchwały nr 24/2019

Uchwała Nr 6/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 50/2017 z dnia 25 maja 2017 r.  

w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 59 ust. 1 i ust. 2 pkt 19) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Senatu nr 50/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie polityki finansowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się poniższych zmian:

1)    dodaje  się  § 4¹ o treści w brzmieniu:

„§ 4¹.1. Dla Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu kwota dotacji, o której mowa w art.94 ust.1 pkt 1) ustawy, wydzielana jest w wysokości kwoty dotacji podstawowej, jaka przysługiwała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu na dzień połączenia z Uniwersytetem, tj. na dzień 31 grudnia 2016 r. pomniejszonej o odpisy: na koszty utrzymania nieruchomości Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu, nakłady związane z realizacją strategii rozwoju Uczelni oraz koszty ogólnego zarządu w pionie kanclerza.

2. Ustalona kwota dotacji, o której mowa w ust.1 stanowi  limit kosztów w zakresie kształcenia studentów studiów stacjonarnych Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.

3. Postanowienia § 4 pkt 3) stosuje się odpowiednio do odpłatności za usługi edukacyjne prowadzone w Wydziale Zamiejscowym w Sandomierzu.”,

 

2)   dodaje się  § 5¹ o treści w brzmieniu:

„ § 5¹. Do dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu postanowień § 5  pkt 3 i pkt 4 nie stosuje się.”.

§ 2

Podział dotacji, z uwzględnieniem  zasad określonych § 1 niniejszej  uchwały, stosowany jest  do podziału kwot dotacji na Wydziały liczonych od dotacji przyznanych dla Uniwersytetu od 2017 roku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-02-22
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-27 08:52:26
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 13:25:32

Liczba wyświetleń strony: 1069

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka