Uchwała Nr 3/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia pracowników uprawnionych do  korzystania  z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.),
art. 22 ust.9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 20 Statutu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Uprawnienie do korzystania z 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, przy poborze przez Uniwersytet zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, przysługuje pracownikom Uniwersytetu, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy, w przypadku wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów w ramach stosunku pracy oraz  w przypadku rozporządzenia przez pracownika na rzecz Uniwersytetu majątkowymi prawami autorskimi.

2.    Uprawnienie do korzystania z 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust.1, z tytułu działalności określonej w art.22 ust.9b  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych i na zasadach określonych tą ustawą, przysługuje pracownikom, którzy w ramach stosunku pracy prowadzą działalność naukowo-dydaktyczną, badawczo-rozwojową, w tym badania naukowe i rozwojowe oraz rozwijają twórczość naukową lub artystyczną.

3.    Pracą twórczą, o której mowa w ust.1 jest praca, mająca charakter indywidulany, niepowtarzalny
i spełniająca przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 2

 

1.        Ustala się, że wynagrodzenie z tytułu wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów w ramach stosunku pracy wynosi:

1)     dla pracowników naukowo-dydaktycznych do 70% wynagrodzenia zasadniczego,

2)     dla pracowników naukowych do 90 % wynagrodzenia zasadniczego.

2.    Wynagrodzenie za recenzję rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz za recenzję
 lub ocenę dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w całości
 objęte jest 50% kosztami uzyskania przychodu.

3.      Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego korzystającego z płatnego urlopu naukowego, w celu prowadzenia badań naukowych oraz na przygotowanie rozprawy doktorskiej, których rezultaty będą opublikowane, składa się z części wynagrodzenia z tytułu  wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów, stanowiącego do 75% wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałej części, do której nie stosuje się zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

 

§ 3

 

Zakres stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w § 1, od wynagrodzeń pracowników wymienionych w § 2, uzależniony jest od zakresu wykonywanych przez nich prac twórczych, co wynikać ma z zakresu ich obowiązków służbowych.

 

§ 4

 

1.      Podstawę obliczenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych przedmiotową uchwałą stanowi wynagrodzenie zasadnicze.

2.    Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu  oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez Uniwersytet  w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

 

§ 5

 

1.    Zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych przedmiotową uchwałą nie stosuje się do przychodu od wynagrodzeń wypłacanych za okres nieobecności pracownika w pracy, w szczególności:

1)     urlopu wypoczynkowego,

2)     urlopu dla poratowania zdrowia,

3)     urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego,

4)     zwolnienia lekarskiego,

5)     zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14, o którym mowa w art. 188 ustawy-Kodeks pracy,

6)     innej usprawiedliwionej nieobecności przewidzianej przepisami prawa pracy, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie.

2.    Postanowienia ust.1 nie maja zastosowania  do wynagrodzeń z tytułu płatnych urlopów naukowych oraz wynagrodzeń za płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

 

§ 6

 

1.    Zastosowanie przez Uniwersytet zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, następuje na wniosek pracownika. Wniosek,
o którym mowa w zdaniu poprzednim zawarty jest w  oświadczeniu o prowadzeniu przez pracownika w ramach stosunku pracy działalności naukowo-dydaktycznej, badawczo-rozwojowej lub artystycznej oraz procentowy udział wynagrodzenia, do którego stosowane będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodów określone przedmiotową uchwałą.

2.    Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.1  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

1.    Prowadzenie przez pracownika pracy twórczej uprawniającej do zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, na zasadach określonych przedmiotową uchwałą, w tym udział procentowy części tego wynagrodzenia w wynagrodzeniu zasadniczym,  potwierdza dla każdego pracownika indywidualnie dyrektor właściwego instytutu, kierownik katedry lub kierownik jednostki międzywydziałowej, a w stosunku do dyrektorów instytutów i kierownika katedry wydziałowej właściwy dziekan oraz prorektor ds. dydaktycznych i kształcenia w odniesieniu do kierowników jednostek międzywydziałowych i kierownika katedry międzywydziałowej.

2.    Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian mających wpływ na zastosowanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

 

 § 8

1.    Pracownicy, którzy zamierzają korzystać ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, na zasadach określonych przedmiotową uchwałą, składają oświadczenie, o którym mowa w § 6
w Dziale Płac Uniwersytetu, w terminie nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego  rok kalendarzowy, w którym koszty te będą stosowane. Kopia  oświadczenia pozostaje w dokumentacji jednostki organizacyjnej, w której pracownik świadczy pracę. Pracownik ponosi odpowiedzialność za rzetelność danych zawartych w oświadczeniu.

2.    Pracownik zobowiązany jest złożyć w Dziale Płac korektę oświadczenia, o którym mowa w § 6,
w razie jakichkolwiek zmian mających wpływ na zastosowanie lub wysokość zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, w tym procentowego udziału wynagrodzenia, do którego stosowane będą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Złożenie korekty oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmian określonych w umowie o pracę lub akcie mianowania  warunków pracy i płacy.

3.    Uniwersytet może ograniczyć również zastosowanie zryczałtowanych kosztów  uzyskania przychodu na wniosek pracownika wyrażony w pisemnym oświadczeniu zgłoszonym do Działu Płac nie później niż do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zmiana ma obowiązywać.

4.    Pracownicy nowozatrudnieni zobowiązani są niezwłocznie złożyć oświadczenie, o którym mowa
w § 6, w Dziale Płac, nie później niż do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym zryczałtowane koszty uzyskania przychodu będą stosowane.

5.    Ograniczenie zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu następuje  z chwilą osiągnięcia  limitu kosztów wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Zmiana udziałów wynagrodzeń objętych prawami autorskimi, a tym samym kosztów uzyskania przychodu po wypłaceniu wynagrodzenia  za dany miesiąc nie będą dokonywane.

 

§ 9

1.    Pracownicy korzystający ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych przedmiotową uchwałą obowiązani są prowadzić stosowną dokumentację potwierdzającą prawo do ich zastosowania.  

2.    Dokumentacja, o której mowa w ust.1 powinna potwierdzać, że utwór powstał w wyniku pracy twórczej pracownika w ramach działalności naukowo-dydaktycznej, badawczo-rozwojowej lub artystycznej.

3.    Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przechowana przez pracownika przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

4.    Na żądanie pracodawcy pracownik zobowiązany jest udzielić na piśmie wyjaśnień dotyczących zastosowania zryczałtowanych kosztów określonych przedmiotową uchwałą.

5.    W jednostce organizacyjnej, w której pracownik świadczy pracę, w uzgodnieniu z  pracownikiem prowadzona jest ewidencja jego prac lub utworów stanowiących podstawę do zastosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Utwory wykazane w ewidencji są przechowywane w tej jednostce.

 

§ 10

1.    Pracownicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Uniwersytetu w przypadku braku podstaw do skorzystania ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,  jeżeli przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na wniosek pracownika zastosowane zostały zryczałtowane koszty  uzyskania  przychodów zgodnie z wnioskiem pracownika zawartym
w oświadczeniu, o którym mowa w § 6.

2.    Pracownicy, którzy złożyli oświadczenie wraz z wnioskiem o zastosowanie 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, na zasadach określonych przedmiotową uchwałą, i w trakcie roku podatkowego skorzystali z takich kosztów uzyskania przychodów, mimo braku podstaw do tego, zobowiązani są w rocznym zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy, wykazać koszty uzyskania przychodu
w należnej wysokości.

 

§  11

Do stosunków pracy zawartych przed dniem uchwalenia niniejszej uchwały, w terminie do  31  marca 2018 r. do umów o pracę oraz do aktów mianowania zostaną sporządzone stosowne aneksy.

 

§  12

1.  Pracownicy, którzy zamierzają korzystać w 2018 r. ze zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych przedmiotowa uchwałą, w terminie do  dnia 15 lutego 2018 r. zobowiązani są do złożenia oświadczeń według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Dotychczasowe oświadczenia  pracowników, złożone w celu ustalenia przez Uniwersytet zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w 2018 r. z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały tracą moc dniem 28 lutego 2018 r..

 

§ 13

Z dniem wejścia w życie  uchwały traci moc obowiązującą uchwał Senatu nr 90/2008  z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi zmieniona uchwałą Senatu nr 6/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 90/2008.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-29 10:44:50
Data aktualizacji:2018-01-29 10:44:50

Liczba wyświetleń strony: 1591

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka