Zarządzenie Nr 2/2006

Zarządzenie  Nr  2/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  9  stycznia 2006 roku

 

w sprawie zasad i trybu tworzenia specjalności na kierunkach studiów

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365),  § 86 ust. 1  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Nową specjalność na danym kierunku studiów opiniuje rada wydziału na podstawie pozytywnego wniosku rady jednostki organizacyjnej  prowadzącej kierunek studiów.

2.    Wniosek o utworzenie nowej specjalności winien zawierać:

a)        plan studiów,

b)        program studiów,

c)        opis sylwetki absolwenta,

d)        wskazanie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego reprezentującego nową specjalność,

e)        symulację kosztów kształcenia.

3.    Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 dziekan przedkłada prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich:

a)         uchwałę właściwej rady wydziału w sprawie pozytywnej opinii o utworzeniu nowej specjalności,

b)         uchwałę właściwej rady wydziału w sprawie uchwalenia planu i programu studiów.

4.    Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich przedkłada wniosek o utworzenie nowej specjalności pod obrady Senatu.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:15:26

Liczba wyświetleń strony: 10870

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka